Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Andelsbevis – vad är det?

Frågor & svar    |     19.10.2022   

villkoren för kundavtalet står det att kunden kan anhålla om ett andelsbevis över sina andelar. Vad är ett andelsbevis för något, och vad används det till?

Ett andelsbevis är ett i Lagen om placeringsfonder (9. kap. § 53–57) definierat värdepapper i pappersformat. (Än så länge, i alla fall: det har föreslagits att också en elektronisk form skulle tas fram, dock tillsvidare utan resultat.)

I normalfall existerar finländska fondandelar i form av registreringar i det av fondbolaget upprätthållna fondandelsregistret, inte i konkret pappersformat. På motsvarande sätt registreras aktier på ett värdeandelskonto istället för gångna tiders aktiebrev av papper.

Andelsägare kan dock be fondbolaget utfärda andelsbevis över de andelar de äger. Då registrerar fondbolaget i fondandelsregistret, i enlighet med den ovannämnda lagen, att dessa andelar inte kan lösas in förrän andelsbeviset har återlämnats till fondbolaget. Det till andelsägaren överlämnade andelsbeviset är alltså ett officiellt värdepapper.

Andelsbevis används bl.a. i samband med pantning av fondandelar då dessa står som säkerhet för lån. Vi utfärdar och skickar/överlämnar andelsbeviset till andelsägaren på dennes skriftliga begäran. Då andelsbeviset återlämnas till fondbolaget annullerar vi det och frigör andelarna i fondandelsregistret, så att dessa igen fritt kan inlösas.

Ifall det utfärdade andelsbeviset förkommer, måste det ogiltigförklaras i tingsrätten, vilket medför kostnader och fördröjning, innan andelarna kan frigöras. Det lönar sig alltså inte att skaffa ett andelsbevis över sina andelar ifall man inte har ett specifikt syfte för det.

Det är också viktigt att notera att förfogande över ett andelsbevis inte i sig ger rätt att lösa in andelarna utan andelarnas ägares medgivande. Andelsbeviset överflyttar alltså inte äganderätten.

Seligson & Co kundtjänst