LokalTapiola Blandfonder - Norden ESG  

LokalTapiola Norden ESG

Placeringsfonden LokalTapiola Norden ESG är en aktiefond som förvaltas aktivt. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i Norden eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i Norden. Fonden omfattar i regel 30-50 noggrant utvalda bolag.

Fondens mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I fondens placeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar placeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka placeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som verksamheten av placeringsobjekt orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,50 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI30 1805 3000 0152 96
OPOKOYFIHHFI65 5000 0120 3340 56

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Fonden främjar med sina alla värdepappersplaceringar egenskaper i anslutning till miljö och samhälle genom att inkludera bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsval, påverka bolagens verksamhet, utesluta vissa bolag från placeringsuniversum samt genom att inom koldioxidintensiva branscher bara placera i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket. Även om fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön har den inte åtagit sig att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2019/2088) och har således inte som mål att en viss minimiandel av dess investeringar ska vara sådana investeringar.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av vår placeringsprocess och uppföljning av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer att den viktigaste hållbarhetsrisken som kan påverka värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa placeringar i kritiska branscher, och därmed bedöms riskens inverkan på Fondens avkastning vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i Fonden.

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning.

LokalTapiola Kapitalförvaltning strävar efter att påverka placeringsobjekten i Fondens namn genom att träffa företagsledningen, delta i bolagsstämmor och påverka företagen och beslutsfattarna tillsammans med andra placerare. Genom beaktande av hållbarheten och aktivt ägarskap stöds uppnåendet av Fondens långsiktiga mål gällande placeringsavkastning.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens MSCI ESG-klassificering
 • Fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens Morningstar-klassificering för ansvarsfullhet
 • Fördelningen av MSCI ESG-klassificeringen för Fondens placeringsobjekt
 • Iakttagande av FN:s Global Compact-principer hos Fondens placeringsobjekt
 • Styrelsemedlemmarnas oberoende och könsfördelning hos Fondens placeringsobjekt
 • Fondens koldioxidavtryck
 • Branschfördelningen för kolintensiteten hos fondens placeringsobjekt jämfört med marknadsindex.

Genomförandet av fondens egenskaper som hänför sig till miljön eller samhället beskrivs i fondens hållbarhetsöversikt som publiceras på LokalTapiolas webbplats.

Mer information om de metoder som används för att bedöma fondens miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper finns på LokalTapiolas webbplats under denna länk.


Värdeutveckling 07.12.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
13,478 € 0,000 € -2,08 % 1,87 % -22,39 % 5,14 % 20,44 % - - -
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen