Fondbyte  keyboard_arrow_down

Fondbyte

Med byte av fond avses inlösen från en fond och teckning i en annan fond. Tidtabellen för genomförandet av bytet beror på fondernas tidsgränser för teckning och inlösen.

Om fonderna i bytestransaktionen är LokalTapiola-fonder* och bytesuppdraget ges före tidsfristen för LokalTapiola-fonderna, verkställs både inlösen och teckning enligt fondernas värde samma bankdag. Om tidsfristen har löpt ut genomförs inlösen och teckning enligt värdet den bankdag som följer på bytesuppdraget.

Om minst en av fonderna i bytestransaktionen är en Seligson & Co-fond, sker bytet genom att först göra en inlösen och sedan en teckning i enlighet med förfarandet för fastställande av tecknings- och inlösendatum för varje fond.

I samtliga fall kräver genomförandet av bytet också att fonden som ska lösas in har de kontanta medel som krävs för uppdraget.

Eventuella transaktionsarvoden för fonderna debiteras i samband med bytet enligt den normala prislistan.

*) Om fonden som ska lösas in eller tecknas i bytestransaktionen är LokalTapiola Tillväxtmarknader, LokalTapiola High Yield, LokalTapiola Utvecklade Asien ESG eller LokalTapiola Skydd, verkställs både inlösen och teckning den bankdag som följer på mottagandet av bytesuppdraget med beaktande av fondernas tidsgränser.