Indexfonder - Finland Indexfond  

Seligson & Co Finland Indexfond

Fonden placerar på aktiemarknaden i Finland. Dess mål är att ge placerarna en avkastning som möjligast väl motsvarar OMX Finland Sustainability-aktieindexets avkastning. Indexet följs huvudsakligen genom att placera direkt i de aktier som indexet innehåller. Fondens mål är också att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,45 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,1 %  
- Vid inlösning: 0,1 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Finland Indexfonds bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI27 1200 3000 0068 74
OPOKOYFIHHFI37 5000 0120 2828 59

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 11, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i placeringsobjektens verksamhet, genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Fondens syfte är inte att göra hållbara placeringar. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt klassificeringen ISS ESG Corporate Rating har den bästa ESG-klassificeringen. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Uppnåendet av god bolagsstyrning hos placeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av placeringsobjekten. Indexproducenten ansvarar för kvaliteten på de data som används och tillhörande begränsningar. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på Nasdaqs webbplats.

För fonden rapporteras årligen följande indikatorer som beskriver hur egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås: fondens växthusgasintensitet, andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (placeringsobjektens %-andel av fonden), överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (placeringsobjektens %-andel av fonden) och könsfördelningen mellan styrelseledamöterna hos fondens placeringsobjekt. Indikatorerna väljs så att de överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Seligson & Co använder den officiella information som placeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av placeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning.

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor.

Uppgifterna har uppdaterats 16.12.2022.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i placeringsobjektens verksamhet, genom att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland GI™. Då fonden strävar efter att replikera sitt jämförelseindex i enlighet med sina stadgar, uppnås det aktuella indexets egenskaper i fondens placeringar. Fondens jämförelseindex produceras av Nasdaq, som väljer ut företagen som ingår i indexet på grundval av de egenskaper som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG).

Investeringsstrategi

Fonden följer aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™, som vid urvalet av bolag tar hänsyn till ett brett spektrum av egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Egenskaperna hos indexet som följs uppnås hos fondens placeringar genom att följa index. Inom olika branscher väljs de företag ut till indexet som enligt klassificeringen ISS ESG Corporate Rating har den bästa ESG-klassificeringen. Placeringsobjekten som slutligen väljs är företag som enligt klassificerarens bedömning inom sin bransch i genomsnitt presterar bäst när det gäller egenskaper som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning. Uppnåendet av god bolagsstyrning hos placeringsobjekten bedöms i samband med en ESG-analys av placeringsobjekten. ESG-analysen och uppföljningen av placeringsobjektens egenskaper som hänför sig till miljön och samhället görs av Nasdaq tillsammans med ISS ESG.

Andel av investeringar

# 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin #2 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

 • Underkategorin # 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar mer miljömål eller sociala mål
 • Underkategorin # 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Fondens mål är att främja miljömässiga och sociala egenskaper, men den syftar inte till att göra hållbara placeringar. På grundval av andra placeringsmässiga kriterier är det dock möjligt att fonden gör hållbara placeringar som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Placeringar som överensstämmer med taxonomin kan bidra till begränsning av eller anpassning till klimatförändringen. De rapporterade siffrorna har inte kontrollerats av en revisor eller tredje part. Den finansiella produkten medför inga statliga ansvar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Indexproducenten S&P Global följer upp de miljömässiga och sociala egenskaperna hos de bolag som valts till indexet samt hur god bolagsstyrning uppnås.

De indikatorer som Seligson & Co redovisar i fondens årsberättelse om uppnåendet av fondens miljömässiga och sociala egenskaper väljs ut på grundval av indexets metodologi så att indikatorerna överensstämmer med den metod som indexproducenten använder. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.

Metoder

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. I valet av bolag beaktar indexproducenten på ett omfattande sätt de egenskaper hos placeringsobjekten som hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG) på grundval av många kriterier.

Följande indikatorer som beskriver hur miljömässiga och sociala egenskaper uppnås rapporteras årligen för fonden:

 • fondens växthusgasintensitet
 • andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (placeringsobjektens %-andel av fonden)
 • Överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (placeringsobjektens %-andel av fonden)
 • könsfördelningen bland styrelseledamöterna hos fondens placeringsobjekt.

Datakällor och databehandling

Till indexet som fonden följer väljs de företag ut som inom olika branscher har den bästa ESG-klassificeringen enligt ISS ESG Corporate-klassificeringen. ISS ESG bedömer placeringsobjekten på grundval av flera faktorer som hänför sig till miljön, samhället och bolagsstyrning samt fortlöpande uppföljning. Klassificeringen grundar sig huvudsakligen på offentligt tillgänglig information och dialog med placeringsobjekten. Läs mer om ISS ESG Corporate-klassificeringen (pdf).

Seligson & Co använder den officiella information som placeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av placeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning. Procentandelen data som bedöms varierar hos olika indikatorer mellan 7 % och 100 %. För alla de indikatorer som för närvarande används i rapporteringen finns det inte offentliga uppgifter för samtliga placeringsobjekt. De uppgifter som används för rapportering samlas in via en extern tjänsteleverantörs databaser. Beräkningen av indikatorerna sker med hjälp av den beräkningsmetod som definieras i EU:s upplysningsförordning eller någon annan standardiserad beräkningsmetod när sådan finns tillgänglig. Datas integritet och kvalitet bedöms innan de används i rapporteringen.

Begränsningar för metoder och data

De miljömässiga och sociala egenskaper som fonden främjar uppnås genom att följa index. Fonden följer ett index som produceras av Nasdaq. Indexproducenten Nasdaq ansvarar för kvaliteten på de data som används och tillhörande begränsningar. I rapporteringen av fondens miljömässiga och sociala egenskaper använder Seligson & Co främst den officiella information som placeringsobjekten rapporterar. Om ingen rapporterad information finns tillgänglig används tjänsteleverantörens bedömning i syfte att få bästa möjliga täckning. Alla placeringsobjekt rapporterar inte uppgifter, så andelen officiell information som placeringsobjekten rapporterar kan vara bristfällig. De uppgifter som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Det finns risk för att uppgifter som baseras på bedömning är felaktiga. För att minimera bedömningsfel används en dataleverantör som är oberoende av klassificerarnas metoder och vars metoder och beräkningar grundar sig på EU-lagstiftningen.

Due diligence

Fonden är en indexfond och strävar därför efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, replikera aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™ eller ett motsvarande aktieindex vars sammanställning är tillräckligt diversifierad för att vara en grund för fonden och som på det sätt som avses i lagen utgör en referens för fondens marknad. Fondens förmåga att replikera indexet följs upp kontinuerligt och är en del av den dagliga tillsynen.

Strategier för engagemang

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor. Vid bolagsstämmor följer fonden en röstningspolicy som fondbolaget godkänt. Deltagande i bolagsstämmor och utövande av rösträtt för fonderna redovisas i fondernas års- och halvårsberättelser.

Valt referensvärde

Fonden strävar efter att följa aktieindexet OMX Sustainability Finland Cap GI™. Egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås i fonden genom att följa index. Fond följer index genom att placera i de aktier som indexet innehåller. Fondens struktur följer de ändringar som görs i indexet.

I normalfall innehåller indexet 40 aktier. Det första urvalet av bolag omfattar de 80 mest handlade bolagen på börsen, varav 40 bolag väljs ut till indexet baserat på börsomsättningen och ISS ESG Corporate Rating-klassificeringen. Läs mer om hur indexet beräknas och om metoderna på Nasdaqs webbplats. Indexet ombalanseras en gång per år.


Värdeutveckling 03.02.2023:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
11,782 € 4,642 € 0,26 % 1,91 % -1,82 % 27,77 % 43,11 % 199,32 % 192,44 % 655,74 %
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen