Andra aktiefonder - Global Top 25 Brands  

Seligson & Co Global Top 25 Brands

Fonden placerar globalt i aktier i de bolag som äger världens starkaste varumärken och följer deras avkastning. Under fondens historia har klart fler än hälften av fondens placeringar varit aktier i bolag i USA.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,59 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):
- Vid teckning: 0,0 %  
- Vid inlösning: 0,0 % om placeringstiden ≥ 180 dagar
0,5 % om placeringstiden < 180 dagar
Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Global Top 25 Brands-fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI13 1200 3000 0081 93
OPOKOYFIHHFI03 5000 0120 2827 92

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Datum för publicering: 30.12.2022 (uppdaterad 1.1.2024)
LEI-kod: 743700JI1D6ZATBOGY35

Sammanfattning

Fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället, exempelvis hur miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas i investeringsobjektens verksamhet. Egenskaperna främjas genom att i valet av investeringar inkludera en bedömning av miljön, samhället och god bolagsstyrning, avgränsa bolag i investeringsuniversum samt vikta ESG-egenskaper i processen för val av bolag.

Seligson & Co Fondbolag följer en systematisk investeringsprocess som syftar till att i investeringsuniversum hitta investeringsmål som uppfyller de kriterier som ställts upp. Fondens investeringsuniversum avgränsas så att fonden inte investerar i bolag som erhållit den sämsta ESG-klassificeringen. Bedömningen görs av fondbolaget och den grundar sig på offentligt tillgängliga ESG-poängbedömningar. I processen för val av bolag viktas fondbolagets ESG-bedömning med minst 10 % vikt i den totala poängsättningen i valet av bolag. Fonden investerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol- eller vapenindustrin. Huruvida god bolagsstyrning efterlevs bedöms som en del av det första urvalet av bolag och som en del av den totala poängsättningen i urvalsprocessen.

För fonden rapporteras årligen följande indikatorer som beskriver hur egenskaperna som hänför sig till miljön och samhället uppnås: fondens växthusgasintensitet, andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (investeringsobjektens %-andel av fonden), överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (investeringsobjektens %-andel av fonden) och könsfördelningen mellan styrelseledamöterna hos fondens investeringsobjekt. Seligson & Co använder den officiella information som investeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av investeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning.

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys.

Fonden har inte något jämförelseindex för fondens miljö- eller samhällsfrämjande egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara placeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden har inget jämförelseindex relaterat till implementering av miljömässiga och sociala egenskaper.

Investeringsstrategi

Fondens placeringsuniversum avgränsas så att fonden inte placerar i bolag som erhållit den sämsta ESG-klassificeringen. Bedömningen görs av fondbolaget och den grundar sig på offentligt tillgängliga ESG-poängbedömningar. I processen för val av bolag viktas fondbolagets ESG-bedömning med minst 10 % vikt i den totala poängsättningen i valet av bolag. Fonden placerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol- eller vapenindustrin.

Seligson & Co granskar god bolagsstyrning som en del av det första urvalet av bolag och som en del av den totala poängsättningen i urvalsprocessen. Vid identifieringen av placeringsobjekt som iakttar god bolagsstyrning används tillgängliga Governance-analyser och -indikatorer som en del av fondbolagets ESG-bedömning.

Andel av investeringar

# 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

#2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin #2 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

 • Underkategorin # 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar mer miljömål eller sociala mål
 • Underkategorin # 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 97 %. Andelen övriga investeringar är 3 %.

Fondens mål är inte att göra investeringar som är förenliga med klassificeringssystemet för ekonomiska verksamheter enligt kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), inklusive fossil gas och kärnenergi enligt klassificeringssystemet. Fondens investeringsuniversum består i regel av regioner utanför EU, där rapporterade uppgifter om investeringar inom ramen för EU:s klassificeringssystem inte finns tillgängliga och där det är svårt att använda externa utvärderingar för att åta sig ett minimibelopp. Fonden har därför inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar.

Även om fondens mål inte är att investera i ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), kan sådana investeringar ingå i fonden baserat på andra investeringskriterier. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

En gång per år i samband med processen för val av bolag bildas en korg för fonden, som följs upp. Fonden strävar efter så låga kostnader som möjligt och därför ändras inte urvalet av bolag om det inte tydligt går att påvisa att ett visst bolags marknadsposition har försvagats och ett annat bolag intagit dess plats. Om Seligson & Co:s ESG-bedömning av ett bolag ändras och de övriga kriterierna för att bolagets position dalar uppfylls, kan bolaget komma att uteslutas ur fonden i nästa bolagsurvalsprocess. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.

Metoder

Följande indikatorer som beskriver hur miljömässiga och sociala egenskaper uppnås rapporteras årligen för fonden:

 • fondens viktade växthusgasintensitet
 • andel verksamheter som negativt påverkar områden som är känsliga med tanke på biologisk mångfald (placeringsobjektens %-andel av fonden)
 • överträdelser av FN:s Global Compact-principer eller OECD-principerna (placeringsobjektens %-andel av fonden)
 • könsfördelningen bland styrelseledamöterna hos fondens placeringsobjekt.

Datakällor och databehandling

Seligson & Co bedömer de miljömässiga och sociala egenskaperna hos placeringsobjekten i samband med valet av bolag. Bedömningen baseras på tillgängliga ESG-poängbedömningar och -klassificeringar, utifrån vilka Seligson & Co Fondbolag bildar en övergripande bedömning. Den övergripande bedömningen används bland annat vid urvalet av bolag.

Seligson & Co använder den officiella information som placeringsobjekten rapporterat för att mäta miljömässiga och sociala egenskaper. Om ingen information som publicerats av placeringsobjekten finns tillgänglig, används tjänsteleverantörens bedömning. Procentandelen data som bedöms varierar hos olika indikatorer mellan 7 % och 100 %. För alla de indikatorer som för närvarande används i rapporteringen finns det inte offentliga uppgifter för samtliga placeringsobjekt. De uppgifter som används för rapportering samlas in via en extern tjänsteleverantörs databaser. Beräkningen av indikatorerna sker med hjälp av den beräkningsmetod som definieras i EU:s upplysningsförordning eller någon annan standardiserad beräkningsmetod när sådan finns tillgänglig. Datas integritet och kvalitet bedöms innan de används i rapporteringen.

Begränsningar för metoder och data

Seligson & Co:s bedömning av faktorerna som hos placeringsobjekten hänför sig till miljön, samhället och god bolagsstyrning grundar sig på de ESG-poängvärden som var tillgängliga vid tidpunkten för val av bolag. Eftersom Seligson & Co bedömer poängvärdena på flera olika sätt och gör en övergripande bedömning av dem, beror uppnåendet av de egenskaper som hänför sig till miljön och samhället inte på en viss klassificerares metod eller beräkningssätt.

I rapporteringen av fondens miljömässiga och sociala egenskaper använder Seligson & Co främst den officiella information som placeringsobjekten rapporterar. Om ingen rapporterad information finns tillgänglig används tjänsteleverantörens bedömning i syfte att få bästa möjliga täckning. Alla placeringsobjekt rapporterar inte uppgifter, så andelen officiell information som placeringsobjekten rapporterar kan vara bristfällig. De uppgifter som placeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Det finns risk för att uppgifter som baseras på bedömning är felaktiga. För att minimera bedömningsfel används en dataleverantör som är oberoende av klassificerarnas metoder och vars metoder och beräkningar grundar sig på EU-lagstiftningen.

Due diligence

Seligson & Co Fondbolag följer en systematisk placeringsprocess som syftar till att i placeringsuniversum hitta placeringsmål som uppfyller de kriterier som ställts upp. Beslut om de årliga bolagsvalen fattas på portföljförvaltarnas möten. Bolagens väljs med hänsyn till fondens stadgar och regleringen som gäller fonder.

Strategier för engagemang

Seligson & Co Fondbolag utövar aktivt ägarskap genom att delta i bolagsstämmor. Omröstning utanför Finland sker med hjälp av Institutional Shareholder Services-bolagets (ISS) röstningsplattform och röstningsanalys tillsammans med LokalTapiola Kapitalförvaltning via en europeisk samarbetspartner. Vid bolagsstämmor följer fonden en röstningspolicy som fondbolaget godkänt. Deltagande i bolagsstämmor och utövande av rösträtt för fonderna redovisas i fondernas års- och halvårsberättelser.

Valt referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex relaterat till implementering av miljömässiga och sociala egenskaper.


Värdeutveckling 12.07.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
16,447 € 6,672 € -0,27 % -1,55 % 6,99 % 18,89 % 65,91 % 218,30 % 643,64 % 696,08 %
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen