Tillväxt eller avkastning?  keyboard_arrow_down

Tillväxt eller avkastning?

De flesta av våra fonder har både tillväxt- och avkastningsandelar. Vilkendera borde jag välja?

Det korta svaret: tillväxtandelen.

Avkastningsandelar lönar det sig att välja bara ifall man har en särskild orsak till det. Därför tecknar vi tillväxtandelar åt våra kunder, om de inte skilt meddelar att de vill ha avkastningsandelar. Det går bra att byta mellan tillväxtandelar och avkastningsandelar inom samma fond, utan skattekonsekvenser.


TILLVÄXTANDELAR är fondandelar där dividenderna aktiefonderna får och räntorna räntefonderna får läggs till till fondandelens värde utan att årligen delas ut. Således höjer de fondandelens värde och placeraren blir beskattad först i samband med försäljning av andelarna.

Tillväxtandelar är nästan alltid det bättre alternativet för en placerare som betalar skatter, och ofta också för andra. Tillväxtandelens ägare besluter själv när hen realiserar sina investeringar.

I Seligson & Co Fondbolags fonder står A-andelar för tillväxtandelar.

(Det finns ingen allmän praxis inom branschen: En del andra firmor använder A-andel för avkastningsandelar och B-andel för tillväxtandelar.)


AVKASTNINGSANDELAR är fondandelar där dividenderna och/eller räntorna betalas ut åt andelsägarna en gång per år.

Följande principer följs i utdelningen i de av Seligson & Co Fondbolag förvaltade fonderna:

• Principerna för utdelningen är fastställda i fondernas gemensamma stadgar (§13).

• Fondbolagets bolagsstämma bestämmer avkastningsbeloppet som utbetalas per fondandel skilt för varje fond, inom de av fondernas stadgar definierade ramarna.

• Bolagsstämman hålls vanligen i månadsskiftet mars–april, och utbetalningen av avkastningen sker några dagar efter bolagsstämman.

• Avkastningen betalas ut åt de fonandelsägare som är berättigade till den enligt 13§ i stadgarna. I praktiken gäller det dem som på bolagsstämmans datum är registrerade som ägare i fondandelsregistret.

I Seligson & Co Fondbolags fonder kallas avkastningsandelarna också för B-andelar. Alla Seligson & Co -fonder förutom OMX Helsinki 25 börshandlad fond UCITS ETF, Tropico LatAm och Russian Prosperity Fund Euro har också avkastningsandelar.

Avkastningsandelarna passar för placerare som vill ha en årlig inkomst utan att lösa in sina fondandelar. De passar också t.ex. för sådana stiftelser som enligt sina stadgar inte får förminska sitt kapital (t.ex. antalet fondandelar).