LähiTapiola korkorahastot - Kestävä Vaikuttajakorko  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko on aktiivisesti hoidettu pitkän koron rahasto. Se sijoittaa pääasiassa hyvin luottoluokiteltuihin korkosijoituksiin Euroopassa ja muissa OECD-maissa. Sijoituskohteena ovat pääasiassa yritysten ja pankkien velkakirjat. Sijoitukset tehdään kohteisiin, joiden odotetaan vaikuttavan positiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja rahastosta LähiTapiolan omilta sivuilta tästä linkistä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,70 %vuodessa, peritään rahastolta. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. esitteissä ja katsauksissa.

Rahastossa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkiota.
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI75 1805 3000 0199 18
OPOKOYFIHHFI46 5000 0120 4490 52

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää salkkukohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Tietoa kestävyydestä

LähiTapiola Kestävä Vaikuttajakorko rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla velkakirjoihin, joilla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai sellaisten yritysten liikkeellelaskemiin velkakirjoihin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävään kehitykseen ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG). Rahasto sijoittaa vain kohdeyhtiöihin, joiden arvioidaan noudattavan hyviä hallintotapoja. Rahasto sisällyttää kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttaa yhtiöiden toimintaan, rajaa pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittaa hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin. Sääntelyn keskeneräisyyden ja datan rajoitetun saatavuuden vuoksi rahaston tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäisosuutta Taksonomia-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yrityksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa.   LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa.  Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja suuntaamalla sijoituksia yritysten vihreisiin joukkovelkakirjalainoihin, sekä yrityksiin, jotka luovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Siten riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto sijoittaa vihreisiin velkakirjoihin sekä yrityksiin, joilla arvioidaan LähiTapiola Varainhoidon kestävyysanalyysin perusteella olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihteeseen liittyvistä tuotteista ja palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa.

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Velkakirjojen huolellisella analyysillä ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisella pyritään varmentamaan, että kerätyt varat käytetään ilmastonmuutosta hillitseviin tai muita kestävyystavoitteita edistäviin hankkeisiin (esimerkiksi energiatehokkuuden sekä materiaalien ja jätevesien käsittelyn parantaminen, kestävä vedenkäyttö) eikä hankkeista aiheudu merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille. LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa sekä vaikuttamalla yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävien sijoitusten tavoitteleminen ja aktiivinen sijoittaminen tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Kestävien sijoitusten tavoitteen toteutumista raportoidaan muun muassa seuraavasti:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa velkakirjoihin, joilla on positiivinen vaikutus ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla velkakirjatyypeittäin (ns vihreisiin, social- ja sustainability –velkakirjoihin)
 • Rahaston tavoitetta vaikuttaa positiivisesti ilmastonmuutokseen tai kestävän kehityksen tavoitteisiin pyritään mittaamaan muun muassa rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, uusiutuva energia), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä velkakirjasijoitusten rahoittamien hankkeiden odotettua vaikutusta kuvaavalla raportoinnilla
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG –luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G –arvosanoilla
 • Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S –controversy –mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Rahaston kestävän sijoitusten tavoitteen toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, joka julkaistaan LähiTapiolan verkkosivuilla.

Lisätietoja menetelmistä, joita käytetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa löytyy LähiTapiolan sivuilta tästä linkistä.


Arvonkehitys 05.10.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
9,003 € 8,510 € -0,48 % -2,46 % -15,66 % -13,26 % - - - -
Jakso:
 • 1 kk
 • 1 v
 • 3 v
 • 5 v
 • 10 v
 • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa