Indeksirahastot - Pohjois-Amerikka Indeksirahasto  keyboard_arrow_down

Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Rahasto sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille. Sen tavoitteena on antaa sijoittajalle tuotto, joka mahdollisimman hyvin vastaa Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksin tuottoa. Indeksiä seurataan pääasiallisesti sijoittamalla suoraan indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on myös edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 0,42 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntikorvaus (maksetaan rahastolle):
- Merkittäessä: 0,1 %  
- Lunastettaessa: 0,1 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Pohjois-Amerikka indeksirahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI45 1805 3000 0011 55
OPOKOYFIHHFI34 5000 0120 2827 19

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Pankkipäivittäin. Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 14:30, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 14:30, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Julkaisupäivämäärä: 16.12.2022 (päivitetty 11.5.2023)
Oikeushenkilötunnus: 7437001E3K71EJ2VC793

Tiivistelmä

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksiä. Rahaston tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla. Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä. S&P Global arvioi jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä riskejä sekä yhtiöihin liittyvää kiistanalaista toimintaa. Indeksituottaja vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoitteista. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä S&P Globalin sivuilta.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista: rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti, kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta), YK:n Global Compact tai OECD-periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta) ja rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma. Mittarit valitaan siten, että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla.

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista sijoituskohteen toiminnassa, seuraamalla Dow Jones Sustainability North America -osakeindeksiä. Rahaston pyrkiessä sääntöjensä mukaan jäljittelemään vertailuindeksiään, toteutuvat kyseisen indeksin ominaisuudet rahaston sijoituksissa. Rahaston vertailuindeksin tuottaa S&P Global, joka valitsee indeksiin kuuluvat yritykset tarkastellen valinnoissa sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia (ESG).

Sijoitusstrategia

Rahasto seuraa Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksiä, jonka yhtiövalinnoissa huomioidaan laajasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ominaisuuksia. Seurattavan indeksin ominaisuudet toteutuvat rahaston sijoituksissa indeksiseurannan kautta Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. Lopullisiksi sijoituskohteiksi valikoituvat yritykset, jotka suoriutuvat luokittajan arvion mukaan keskimääräisesti paremmin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien ominaisuuksien perusteella edustamallaan toimialalla.

S&P Global arvioi jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä riskejä ja yhtiöihin liittyvää kiistanalaista toimintaa. Jos riski tai kiistanalainen toiminta havaitaan yhtiössä, S&P Global julkaisee yhtiöstä analyysin, jossa arvioidaan mm. talousrikollisuutta, korruptiota, ihmisoikeuskysymyksiä ja ympäristökatastrofeja, joka perusteella kiistanalaisen toimintaa ja mahdollisuuksia jatkaa indeksissä voidaan arvioida. Jos yhtiö poistetaan indeksistä kiistanlaisen toiminnan vuoksi, kyseistä yhtiötä ei voida valita indeksiin uudestaan seuraavaan kalenterivuoteen.

Sijoituskohteiden hyvän hallintotavan toteutuminen arvioidaan sijoituskohteiden ESG-analyysin yhteydessä (S&P Corporate Sustainability Assessment) sekä indeksiin valikoitujen yhtiöiden osalta jatkuvana seurantana. Analyysin ja seurannan tekee indeksituottaja S&P Global. Jos indeksiin valikoituneissa yhtiöissä havaitaan kiistalanalaista toimintaa indeksiin valikoitumisen jälkeen, yhtiö voidaan poissulkea indeksistä seuraavan rebalansoinnin yhteydessä.

Sijoitusten osuus

Rahaston sijoitusten osuus

#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan #1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sisältyvät:

 • alaluokka #1A Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.
 • alaluokka #1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Rahoitustuotteelle suunniteltu varojen allokointi: Sijoituksia, jotka edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia on 97 %. Muita sijoituksia on 3 %.

Rahaston tavoitteena ei ole tehdä sijoituksia EU:n Taksonomia-asetuksen (2020/852) kriteerit täyttäviin luokitusjärjestelmän mukaisiin taloudellisiin toimintoihin. Rahasto on indeksirahasto, jonka yhtiövalinnat toteutetaan indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja valitsee kulloinkin indeksiin kuuluvat yhtiöt. Indeksituottaja ei ole sitoutunut yhtiövalinnoissa valitsemaan yhtiöitä, joilla on EU:n luokitusjärjestelmän mukaista taloudellista toimintaa. Täten rahasto ei ole sitoutunut tekemään vähimmäismäärää kyseisiä sijoituksia. Lisäksi rahaston sijoitusuniversumi koostuu EU:n ulkopuolisista alueista, joilla raportoituja tietoja EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista sijoituksista ei ole saatavilla, ja joille ulkopuolisten arviointien käyttö on toistaiseksi hankalaa.

Rahasto voi sijoittaa kuitenkin muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin kestäviin sijoituksiin. Tarkastaja tai kolmas osapuoli ei ole tarkastanut täyttävätkö rahaston sijoitukset EU:n luokitusjärjestelmän mukaisille toiminnoille asetetut vaatimukset. Rahasto voi sijoittaa muiden sijoituksellisten kriteerien perusteella EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, mutta ei ole sitoutunut tekemään vähimmäismäärää kyseisiä sijoituksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahasto pyrkii seuraamaan Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Indeksituottaja S&P Global seuraa jatkuvasti indeksiin valikoituneiden yhtiöiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvän hallintotavan toteutumista sijoituskohteissa. Indeksituottaja voi esimerkiksi reagoida kiistanalaiseen toimintaan sulkemalla sijoituskohteen indeksistä.

Seligson & Co:n vuosittain rahastojen vuosikertomuksessa raportoimat mittarit rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta valitaan indeksin metodologian perusteella, siten että ne ovat linjassa indeksituottajan käyttämään menetelmään nähden. Raportoitavien mittareiden kehitystä seurataan vuosittain. Uusia mittareita voidaan ottaa käyttöön, jos riittävän kattavaa ja laadukasta tietoa on saatavilla.

Menetelmät

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Indeksituottaja huomioi yhtiövalinnassa laaja-alaisesti sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyviä ominaisuuksia lukuisten kriteerien perusteella.

Rahastosta raportoidaan vuosittain seuraavat mittarit, jotka kuvaavat ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista:

 • rahaston painotettu kasvihuonekaasuintensiteetti
 • kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin vaikuttavien toimintojen osuus (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)
 • YK:n Global Compact tai OECD -periaatteiden rikkomiset (sijoituskohteiden %-osuus rahastosta)
 • rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten sukupuolijakauma.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Indeksiin valitaan kohdemarkkinalta eri toimialojen markkina-arvoiltaan ja S&P Global ESG -luokituksen perusteella parhaiten sijoittuvat yhtiöt. S&P Global ESG -luokitus määritetään kullekin sijoituskohteelle Global Corporate Sustainability –arvioinnissa. S&P Global ESG -luokitus pohjautuu sijoituskohteiden päivittäiseen seurantaan ja sijoituskohteilta suoraan kerättyihin tietoihin. Lue lisää S&P Corporate Sustainability Assessment -arvioinnista S&P Globalin sivuilta.

Seligson & Co hyödyntää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, silloin kun sijoituskohteen julkaisemaa tietoa ei ole saatavilla. Arvioitujen tietojen osuus vaihtelee mittareittain 7 % - 100 % välillä. Kaikista raportoinnissa tällä hetkellä käytettävistä mittareista ei ole saatavilla sijoituskohteiden julkaisemaa tietoa. Raportoinnissa käytettävää kerätään ulkopuolisen palveluntarjoajan tietokantojen kautta. Mittareiden laskennassa käytetään EU:n tiedonantoasetuksessa määriteltyä tai muuta standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla. Datan eheyttä ja laatua arvioidaan ennen sen käyttämistä raportoinnissa.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Rahaston edistämät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa S&P Globalin tuottamaa indeksiä. Indeksituottaja S&P Global vastaa käyttämänsä datan laadusta ja siihen liittyvistä rajoituksista.

Seligson & Co:lla hyödynnetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien raportoinnissa etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa ja sen jälkeen palveluntarjoajan arviota, jos raportoitua tietoa ei ole saatavilla parhaimman mahdollisen kattavuuden saamiseksi. Kaikki sijoituskohteet eivät raportoi tietoja, jolloin sijoituskohteiden raportoiman virallisen tiedon osuus voi jää vajaaksi. Sijoituskohteiden raportoimat tiedot eivät aina ole systemaattisia ja standardisoituja, jolloin tietojen vertailtavuus saattaa heikentyä. Arvioituun tietoon liittyy riski arvion virheellisyydestä. Arviointivirheiden minimoimiseksi datatoimittajana käytetään luokittajien metodologioista riippumatonta toimijaa, jonka käyttämät menetelmät ja laskennat perustuvat EU-lainsäädäntöön.

Asianmukainen huolellisuus

Rahasto on indeksirahasto ja siten pyrkii sijoitusrahastolaissa tarkoitetulla tavalla jäljittelemään Dow Jones Sustainability North America Index- indeksiä tai sitä vastaavaa osakeindeksiä, jonka koostumus on rahaston perustaksi riittävästi hajautettu ja joka lain tarkoittamalla tavalla kuvaa rahaston kohdemarkkinaa. Rahaston kykyä jäljitellä indeksiä seurataan jatkuvasti ja se on osana päivittäistä valvontaa.

Vaikuttamispolitiikat

Seligson & Co Rahastoyhtiön toimintapa aktiivisessa omistajuudessa on yhtiökokouksiin osallistuminen. Suomen ulkopuolisissa äänestyksissä hyödynnetään Institutional Shareholder Services -yhtiön (ISS) äänestysalustaa ja -analyysia yhdessä LähiTapiola Varainhoidon kanssa eurooppalaisen yhteistyökumppanin välityksellä. Rahasto noudattaa yhtiökokouksissa rahastoyhtiön hyväksymää äänestyspolitiikkaa. Yhtiökokouksiin osallistumisesta ja rahastojen äänivallan käytöstä raportoidaan rahastojen vuosi- ja puolivuotiskertomuksissa.

Nimetty vertailuarvo

Rahasto pyrkii seuraamaan Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksiä. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat rahastossa indeksiseurannan kautta. Rahasto seuraa indeksiä sijoittamalla indeksin sisältämiin osakkeisiin. Rahaston rakenne seuraa indeksiin tehtäviä muutoksia.

Dow Jones Sustainability North America Index -osakeindeksissä on noin 150 osaketta. Indeksi on markkina-arvo painotettu. Sijoitusuniversumi muodostetaan yhtiöiden markkina-arvojen mukaan maantieteellisin aluein ja toimialoittain. Jotta sijoituskohde voidaan valita indeksiin, tulee tällä olla S&P Global ESG-luokitus. Huonoimman ESG-luokituksen saaneet yhtiöt suljetaan pois. S&P Global ESG -luokituksiltaan parhaimmat yhtiöt järjestetään laskevaan järjestykseen, joista indeksiin valitaan toimialoittain markkina-arvoiltaan ja ESG-luokituksiltaan parhaiten sijoittuvat yhtiöt. Lue lisää indeksin laskentavasta ja menetelmistä S&P Globalin sivuilta. Indeksi rebalansoidaan neljännesvuosittain.


Arvonkehitys 22.09.2023:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
42,187 € 24,490 € -0,55 % 0,24 % 12,16 % 52,28 % 75,48 % 246,47 % 405,84 % -
Jakso:
 • 1 kk
 • 1 v
 • 3 v
 • 5 v
 • 10 v
 • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa