LähiTapiola korkorahastot - Kestävä Ympäristö  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Kestävä Ympäristö

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kestävä Ympäristö on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden toiminnalla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta.  Rahastossa on pääsääntöisesti 30-40 tarkoin valittua yhtiötä. Sijoituskohteena olevat yritykset voivat mm. tuottaa uusiutuvaa energiaa, luoda kestäviä teollisia prosesseja ja kaupunkiympäristöjä, toimia vedenhuollon tai tietoliikenteen parissa. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:n, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja rahastosta LähiTapiolan omilta sivuilta tästä linkistä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 1,50 %vuodessa, peritään rahastolta. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. esitteissä ja katsauksissa.

Rahastossa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkiota.
Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

NordeaNDEAFIHH FI07 1805 3000 0150 31
OPOKOYFIHHFI43 5000 0120 3324 15

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää salkkukohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä viimeistään klo 15, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.

Tietoa kestävyydestä

LähiTapiola Kestävä Ympäristön tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta ja joiden ei odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille (ESG). Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia sijoittamalla yrityksiin, joiden toiminnalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen tai vesivarojen kestävään käyttöön tai kiertotalouteen siirtymiseen tai ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tai muutoin kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta. Sijoituskohteiden ei myöskään odoteta aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyville tekijöille. Sääntelyn keskeneräisyyden ja datan rajoitetun saatavuuden vuoksi rahaston tavoitteena ei ole tehdä tiettyä vähimmäisosuutta Taksonomia-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä) tarkoittamia kestäviä sijoituksia.

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka edistävät ympäristön kestävyyttä eri näkökulmista kuten ilmaston, vesihuollon tai materiaalitehokkuuden osalta. Näitä yhtiöitä voivat olla esimerkiksi uusiutuvan energian tuottajat, uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien laitteiden valmistajat, akkumateriaalien valmistajat, energian tuotantolaitosten suunnittelupalveluita tarjoavat yhtiöt, energiatehokkuutta parantavien palvelujen ja tuotteiden tarjoajat, liikenteen sähköistymiseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden tarjoajat, vedenpuhdistuspalveluita- ja laitteita tarjoavat yhtiöt, veden analysointipalveluita tarjoavat yhtiöt, vesi-infrastruktuuriyhtiöt ja vesilaitokset, ilmastoystävällisten rakennusmateriaalien- ja teknologioiden kehittäjät, perusteollisuuden yhtiöt (esim. teräs- ja kaivosyhtiöt) jotka hyödyntävät vähähiilisiä tuotantoprosesseja, materiaalien (esim. metalli, muovi, lasi) kierrätysyhtiöt, jätehuoltoyhtiöt, vaarallisten jätteiden käsittelylaitteita ja –palveluita tarjoavat yhtiöt ja yhtiöt jotka omassa liiketoiminnassaan välillisesti edistävät ympäristön kestävyyttä (esim. pilvipalveluiden tuottaminen uusiutuvien energialähteiden avulla tai maatalouden tehokkuutta parantavat tietotekniset ratkaisut). Rahasto sijoittaa vain kohdeyhtiöihin, joiden arvioidaan noudattavan hyvä hallintotapoja. Rahasto sisällyttää kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttaa yhtiöiden toimintaan, rajaa pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä sekä sijoittaa hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin.

LähiTapiola Varainhoito tunnistaa kullekin sijoituskohteelle oleelliset kestävyysriskit sekä niiden todennäköisyydet ja vaikutusten suuruuden osana sijoituskohteen kestävyysanalyysiä. Kestävyysanalyysi tehdään sijoituksellisesti kiinnostaviksi arvioiduista yrityksistä samanaikaisesti perinteisen yritysanalyysin kanssa. LähiTapiola Varainhoito arvioi kestävyysriskejä, niiden todennäköisyyttä ja vaikutuksen suuruutta jatkuvasti osana sijoitusprosessia ja sijoituskohteiden ja -salkkujen seurantaa. Arvion perusteella voidaan tehdä sijoitus, kasvattaa/pienentää sijoitusta, luopua sijoituksesta ja/tai käyttää vaikuttamiskeinoja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Merkittävimmäksi rahaston sijoitusten arvoon mahdollisesti vaikuttavaksi kestävyysriskiksi arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvät siirtymäriskit. Riskiä hallitaan rajaamalla sijoituksia kriittisille toimialoille ja suuntaamalla sijoituksia yrityksiin, jotka luovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siten riskin vaikutuksen rahaston tuottoon arvioidaan olevan rajallinen.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät rajaukset ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla arvioidaan LähiTapiola Varainhoidon kestävyysanalyysin perusteella olevan positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihteeseen liittyvistä tuotteista ja palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja. Huolellisella kestävyysanalyysillä ja pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioimisella pyritään varmistamaan, että yrityksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.

Kestävien sijoitusten tavoitteen toteutumista raportoidaan muun muassa seuraavasti:

 • Rahaston tavoitetta sijoittaa yrityksiin, joilla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta, mitataan rahaston sijoitusten jakaumalla kestävyysteemoihin (kuten energiatehokkuus, puhdas vesi), joihin sijoituksilla vaikutetaan sekä jakaumalla rahaston sijoituskohteiden sitoutumisesta Ilmastotieteeseen perustuviin tai vastaaviin Pariisin Ilmastosopimuksen mukaisiin päästöjen vähennystavoitteisiin
 • Hyvän hallintotavan toteutumista mitataan rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattamisen jakaumalla, Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumilla, rahaston MSCI ESG -luokituksella sekä rahaston E-, S- ja G -arvosanoilla

Rahaston sijoituskohteet eivät aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöön, yhteiskuntaan tai sosiaaliseen vastuuseen liittyville tekijöille, mitä mitataan rahaston sijoituskohteiden E- ja S -controversy -mittareilla sekä rahaston pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten raportoinnilla LähiTapiola Varainhoito pyrkii vaikuttamaan sijoituskohteisiin rahaston nimissä tapaamalla yritysten johtoa, osallistumalla yhtiökokouksiin sekä vaikuttamalla yrityksiin ja päättäjiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Kestävien sijoitusten tavoitteleminen ja aktiivinen omistajuus tukevat rahaston pitkän aikavälin sijoitustuottotavoitteiden toteutumista.

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon soveltuvin osin ja saatavilla oleva tieto huomioiden pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisesta kerrotaan rahaston kestävyyskatsauksessa, joka julkaistaan LähiTapiolan verkkosivuilla.

Lisätietoja menetelmistä, joita käytetään rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa löytyy LähiTapiolan sivuilta tästä linkistä.


Arvonkehitys 05.10.2022:
Kasvu (A) Tuotto (B) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
18,890 € 15,071 € -1,40 % -8,62 % -18,58 % 12,04 % 25,98 % 109,24 % 49,13 % -
Jakso:
 • 1 kk
 • 1 v
 • 3 v
 • 5 v
 • 10 v
 • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa