LokalTapiola Räntefonder - Hållbar Påverkan Ränta  

LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta är en långräntefond som förvaltas aktivt. Fonden placerar huvudsakligen i ränteobjekt med bra kreditbetyg i Europa och i OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak företags och bankers obligationer. Placeringarna görs i objekt som förväntas ha en positiv inverkan på att dämpa klimatförändringen eller att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås.

I Fondens placeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god förvaltning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,70 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI75 1805 3000 0199 18
OPOKOYFIHHFI46 5000 0120 4490 52

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterad 1.1.2024)
LEI-kod: 743700NUZHA6YMHS8Y78

Sammanfattning

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av tillgänglig information de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorerna. Fondens hållbara investeringsmål för de flesta av fondens investeringar är att ha en positiv inverkan på begränsningen av klimatförändringen och för vissa investeringar att ha en positiv inverkan på att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Målet uppnås genom att i första hand investera i gröna men även i sociala obligationer och i obligationer för hållbar utveckling eller i obligationer som emitterats av sådana företag vars verksamhet LokalTapiola bedömer ha en positiv inverkan på klimatförändringen eller den hållbara utvecklingen. Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativa data finns att tillgå.

Uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar mäts med följande mätare: fördelning av investeringar per obligationstyp (i sk. gröna och sociala obligationer och obligationer för hållbar utveckling); fördelning av fondens investeringar i hållbarhetsteman, som påverkas genom investeringar; mängd utsläpp som undvikits med hjälp av projekt som finansierats med fondens investeringar i obligationer, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden); utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden; fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer; könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).

Vi använder i första hand offentliga data som investeringsobjekten rapporterar vilket innebär att offentliga data förblir bristfälliga för de investeringsobjekt som inte rapporterar data. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador.

I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att från investeringsuniversum hitta investeringsobjekt, som uppfyller kriterierna som ställts upp. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken. Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till hållbarhet. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

I fondens investeringsbeslut beaktas i tillämpliga delar och med beaktande av uppgifter som finns att tillgå de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer. Huvudsakliga negativa konsekvenser, som identifierats för fonden, är bland annat klimatuppvärmning, ökade växthusgasutsläpp, svag energieffektivitet, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption. Väsentliga negativa konsekvenser för varje investeringsobjekt beaktas i hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet genom att även identifiera och beakta bransch- och företagsspecifika särdrag och vikter. Utifrån hållbarhetsanalysen kan man göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och/eller använda påverkningsmetoder för att hantera negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Av följande PAI-indikatorer beaktas de som har identifierats som väsentliga för investeringsobjektet i fråga: växthusgasutsläpp, koldioxidavtryck, växthusgasintensitet för de företag som är investeringsobjekt, ansvar gällande företag som verkar inom sektorn för fossila bränslen, andel konsumtion och produktion av icke förnybar energi, energikonsumtionsintensitet per klimatsektor med hög påverkan, verksamheter som har en negativ inverkan på områden som är känsliga med tanke på den biologiska mångfalden, utsläpp till vatten, mängden farligt avfall och radioaktivt avfall, brott mot FN:s Global Compact -principer och riktlinjer av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) vilka getts för multinationella företag, brist på processer och mekanismer gällande iakttagande av FN:s Global Compact -principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ojusterat lönegap mellan könen, könsmångfald i styrelsen, exponering för risker i anslutning till kontroversiella vapen (infanteriminor, substridsdelsgranater, kemiska vapen och biologiska vapen), vattenkonsumtion och -cirkulation, brist på verksamhetsprinciper i anslutning till mänskliga rättigheter samt brist på verksamhetsprinciper som gäller bekämpning av korruption och mutor.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fondens hållbara investeringsmål för de flesta av fondens investeringar är att ha en positiv inverkan på begränsningen av klimatförändringen och för vissa investeringar att ha en positiv inverkan på att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Målet uppnås genom att i första hand investera i gröna men även i sociala obligationer och i obligationer för hållbar utveckling eller i obligationer som emitterats av sådana företag vars verksamhet LokalTapiola bedömer ha en positiv inverkan på klimatförändringen eller den hållbara utvecklingen.

Investeringsstrategi

Fonden investerar främst i gröna obligationer, sociala obligationer och obligationer för hållbar utveckling samt i företag vilka, enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys, bedöms ha en positiv inverkan på begränsningen av klimatförändringen eller på att målen för hållbar utveckling uppnås. Fonden investerar inte i bolag som brutit mot internationella normer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljön eller korruption. Fonden investerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller komponenter som används för att tillverka sådana vapen. Fonden investerar inte i bolag av vilkas omsättning över 5 procent kommer från produkter och tjänster i anknytning till pornografi, tillverkning av konventionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel. Fonden investerar inte i företag vars huvudsakliga intjäningsmodell grundar sig på snabblån till konsumenter. Fonden investerar inte i bolag som fått den sämsta utomstående ESG-klassificeringen och som inte har en plan på tydliga åtgärder för att förbättra sin verksamhet. Fonden investerar inte i företag av vilkas omsättning över 20 procent kommer från produktion av stenkol, brunkol eller torv som används i energiproduktion eller av vilkas energiproduktion minst 20 procent grundar sig på stenkol, brunkol eller torv. Fonden investerar inte i gruv- eller energibolag eller i bolag som erbjuder offentliga tjänster, vilka investerar i nya stenkols-, brunkols- eller torvprojekt. Vad gäller koldioxidintensiva branscher så investerar fonden i de bästa företagen vad gäller koldioxidavtryck och i företag som anses klart och tydligt ha gjort en förbättring. Bolagets koldioxidintensitet kan begränsa investeringens vikt i fonden.

Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god förvaltningssed strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt iakttar god förvaltningssed. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god förvaltningssed används tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av den egna hållbarhetsanalysen. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Andel av investeringar

Fondens hållbara investeringsmål för de flesta av fondens investeringar är att ha en positiv inverkan på begränsningen av klimatförändringen och för vissa investeringar att ha en positiv inverkan på att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås. Målet uppnås genom att i första hand investera i gröna men även i sociala obligationer och i obligationer för hållbar utveckling eller i obligationer som emitterats av sådana företag vars verksamhet LokalTapiola bedömer ha en positiv inverkan på klimatförändringen eller den hållbara utvecklingen. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

#2 Inte hållbara omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 10 % av dessa hållbara investeringar är enligt klassificeringssystemet. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.

Övervakning av mål för hållbar investering

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt i verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare för uppföljning kan tas i användning om uppgifter som är tillräckligt omfattande och kvalitativa finns att tillgå.

Metoder

Uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar mäts med följande mätare:

Fördelning av investeringar per obligationstyp (i sk. gröna och sociala obligationer och obligationer för hållbar utveckling); fördelning av fondens investeringar i hållbarhetsteman, som påverkas genom investeringar; mängd utsläpp som undvikits med hjälp av projekt som finansierats med fondens investeringar i obligationer, antal allvarliga eller mycket allvarliga miljöförseelser i fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden); utomstående tjänsteleverantörs S-vitsord för fonden; fondens investeringsobjekts iakttagande av FN:s Global Compact -principer; könsfördelning i styrelserna för fondens investeringsobjekt, antal allvarliga eller mycket allvarliga sociala överträdelser av fondens investeringsobjekt (investeringsobjektens %-andel av fonden).

Informationskällör och behandling av data

I mätningen av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in via utomstående tjänsteleverantörer och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar för metoder och data

Vi använder i första hand offentliga uppgifter som investeringsobjekten rapporterar vilket betyder att offentliga uppgifter är fakultativa för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på uppgifterna genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja användningen av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentliga uppgifter vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av uppgifter som fåtts i samband med processer för påverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Due diligence

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Beslut om köp och försäljning tas på portföljförvaltarnas möten och dessa verkställs av portföljförvaltaren som ansvarar för portföljen. När investeringsobjektet är en fondandel, fyller portföljförvaltaren i ett formulär om mottagarfondens basuppgifter och skickar den, tillsammans med broschyren över mottagarfonden och RFP-formuläret (bakgrunds- och basuppgifter) om utomstående aktörers fonder till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riskhanteringsfunktion, som godkänner investeringsobjektet. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i mottagarfonden är enligt fondens stadgar.

Strategier för engagemang

Information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning (https://public.egate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/125138/). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagandet på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet på ett positivt sätt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan investeringarnas avkastning och risk på lång sikt. Vi påverkar företagen inom ramarna för våra resurser. Vi prioriterar våra påverkanfall och väljer det lämpligaste sättet att påverka främst enligt investeringens storlek och betydelse, hur väsentlig den företagsspecifika hållbarhetsfaktorn är, hur systemiskt betydande hållbarhetstemat är (till exempel klimatförändring, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och hur sannolikt det är att påverkan lyckas. Vi följer hur investeringsobjekten i sin verksamhet iakttar eller bryter normerna som bestämts i internationella konventioner. Vi investerar inte i investeringsobjekt som bryter mot normerna. Vi tar kontakt med investeringsobjekten som finns på tjänsteleverantörens ”övervakningslista” för att utreda oklarheter. Om vi identifierar en eventuell hållbarhetsrelaterad oklarhet eller brist hos investeringsobjektet, kontaktar vid behov investeringsobjektet och uppdaterar vår hållbarhets- och investeringsanalys enligt den nya uppgiften.

Uppnåendet av målet för hållbar investering

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till hållbarhet. Fondens investeringsuniversum begränsas på förhand utifrån de ovan listade uteslutande och/eller positiva screening-kriterierna.The fund’s sustainability-related disclosures in English can be found here.

Fondi jätkusuutlikkusega seotud teave on avaldatud eesti keeles siin.


Värdeutveckling 19.06.2024:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
10,037 € 8,897 € -0,01 % 0,63 % 8,66 % -5,74 % -1,30 % - - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen