LokalTapiola Blandfonder - Hållbar Miljö  

LokalTapiola Hållbar Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola Hållbar Miljö är en aktiefond som förvaltas aktivt. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på hållbar utveckling speciellt ur miljöperspektiv. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Företagen som utgör placeringsobjekt kan bland annat producera förnybar energi, skapa hållbara industriella processer och stadsmiljöer, verka inom vattenförsörjning eller datakommunikation.  Fonden placerar mest i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt.

I Fondens placeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god förvaltning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbar placering.

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 1,50 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI07 1805 3000 0150 31
OPOKOYFIHHFI43 5000 0120 3324 15

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Information om egenskaper som hänför sig till miljön och samhället

Fondens mål är att göra hållbara placeringar genom att placera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt och som inte förväntas orsaka betydlig skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG). Fondens mål är att göra hållbara investeringar genom att investera i företag vars verksamhet bedöms ha en positiv inverkan på begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringen eller på hållbar användning av vattenresurser eller på övergången till cirkulär ekonomi eller på förebyggande och minskning av miljöföroreningar eller på annan hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Investeringsobjekten förväntas inte heller orsaka betydande skada för faktorer som hänför sig till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning. På grund av ofullständig reglering och begränsad tillgång till data är fondens mål inte att göra en viss minimiandel hållbara investeringar i den mening som avses i taxonomiförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar).

Fonden placerar i bolag som främjar miljöns hållbarhet ur olika synvinklar såsom klimat, vattenservice eller materialeffektivitet. Sådana bolag kan exempelvis vara producenter av förnybar energi, tillverkare av utrustning som behövs i produktionen av förnybar energi, tillverkare av batterimaterial, bolag som tillhandahåller planeringstjänster för energiproduktionsanläggningar, bolag som tillhandahåller tjänster och produkter som förbättrar energieffektivitet, bolag som tillhandahåller tjänster och produkter i anknytning till elektrifiering av trafik, bolag som tillhandahåller vattenreningstjänster- och utrustning, bolag som tillhandahåller vattenanalystjänster, vatteninfrastrukturbolag och vattentjänstverk, bolag som utvecklar klimatvänliga byggmaterial- och tekniker, bolag inom basindustrin (t.ex. stål- och gruvbolag) som använder produktionsprocesser med låga koldioxidutsläpp, bolag som återvinner material (t.ex. metall, plast, glas), avfallshanteringsbolag, bolag som tillhandahåller hanteringsutrustning och -tjänster för farliga ämnen och bolag som i sin egen verksamhet indirekt främjar miljöns hållbarhet (t.ex. produktion av molntjänster med nya energikällor eller informationstekniska lösningar som förbättrar jordbrukets effektivitet). Fonden placerar endast i bolag som bedöms iaktta god bolagsstyrning. Fonden inkluderar en bedömning av hållbarhetsfaktorer i placeringsvalen, påverkar bolagens verksamhet, utesluter vissa bolag från placeringsuniversum och placerar inom koldioxidintensiva branscher endast i de bästa bolagen vad gäller koldioxidavtrycket.

Som en del av hållbarhetsanalysen av ett investeringsobjekt identifierar LokalTapiola Kapitalförvaltning varje placeringsobjekts väsentliga hållbarhetsrisker, sannolikheterna för att de realiseras och omfattningen av konsekvenserna. Över företag som anses vara intressanta ur investeringssynpunkt görs en hållbarhetsanalys samtidigt med en traditionell företagsanalys. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattning av konsekvenserna kontinuerligt som en del av placeringsprocessen och uppföljningen av placeringsobjekten och -portföljerna. Baserat på bedömningen kan en placering göras, den kan ökas/minskas eller överges och/eller olika metoder kan användas för att hantera hållbarhetsriskerna. Den hållbarhetsrisk som bedöms vara den mest betydande med tanke på utvecklingen av värdet på Fondens placeringar är övergångsriskerna som anknyter till klimatförändringen. Risken hanteras genom att begränsa investeringar i kritiska branscher och genom att rikta placeringarna till företag som skapar lösningar för att stävja klimatförändringen. Riskens inverkan på Fondens avkastning bedöms därför vara begränsad.

Följande begränsningar vad gäller miljö, god bolagsstyrning och socialt ansvar är bindande för placeringsbesluten:

 • Fonden placerar i bolag som på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings hållbarhetsanalys bedöms ha en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt.
 • Fonden placerar inte i bolag som har brutit mot de internationella allmänt godkända normerna gällande mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.
 • Fonden placerar inte i bolag som tillverkar kontroversiella vapen eller därtill avsedda komponenter.
 • Fonden placerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen härstammar från produkter och tjänster i anslutning till vuxenunderhållning, tillverkning av traditionella vapen, tillverkning av tobaksprodukter eller hasardspel.
 • Fonden placerar inte i företag vars huvudsakliga förtjänst kommer från snabblån som erbjuds till konsumenter.
 • Fonden placerar inte i bolag som fått den lägsta externa ESG-klassificeringen och som inte har presenterat en plan med tydliga åtgärder för att förbättra verksamheten.
 • Fonden placerar inte i företag där över 25 procent av omsättningen kommer från brunkol, stenkol eller torv som används i produktion av energi, eller i företag där över 25 procent av energiproduktionen baserar sig på brunkol, stenkol eller torv.
 • Inom koldioxidintensiva branscher placerar Fonden i företag som har de lägsta koldioxidavtrycken och i företag som anses ha potential till avsevärd förbättring.
 • Bolagets kolintensitet kan begränsa placeringens vikt i fonden

Genom begränsningarna ovan och den företagsspecifika analysen av uppnåendet av god bolagsstyrning strävar vi efter att säkerställa att företagen som utgör placeringsobjekt iakttar god bolagsstyrning. Genom en noggrann hållbarhetsanalys och beaktande av de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna strävar vi efter att säkerställa att företagets verksamhet inte orsakar betydande skada för andra miljömål.

Förverkligandet av egenskaper i anknytning till miljön och samhället som fonden främjar mäts bland annat med följande mätare:

 • Fondens mål att placera i företag som har en positiv inverkan på hållbar utveckling ur miljösynpunkt mäts genom en fördelning av fondens placeringar i hållbarhetsteman (såsom energieffektivitet, rent vatten) som placeringarna påverkar samt en fördelning enligt hur fondens placeringsobjekt förbundit sig till mål att minska utsläpp baserat på klimatvetenskap eller motsvarande mål enligt Paris klimatavtal
 • Uppnåendet av god bolagsstyrning mäts genom en fördelning av fondens placeringar enligt efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer, styrelsemedlemmars oberoende och könsfördelning hos fondens investeringsobjekt, fondens MSCI ESG-klassificering och fondens E-, S- och G-vitsord
 • Fondens investeringsobjekt orsakar inte betydande skada på andra faktorer relaterade till miljö, samhälle eller socialt ansvar, vilket mäts med E- och S-controversy-indikatorer för fondens placeringsobjekt och genom att rapportera om fondens huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser

Genomförandet av fondens egenskaper som hänför sig till miljön eller samhället beskrivs i fondens hållbarhetsöversikt som publiceras på LokalTapiolas webbplats.

Mer information om de metoder som används för att bedöma fondens miljö- eller samhällsrelaterade egenskaper finns på LokalTapiolas webbplats under denna länk.


Värdeutveckling 07.12.2022:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
20,029 € 15,979 € -1,38 % 2,62 % -19,97 % 16,20 % 35,89 % 125,50 % 76,65 % -
Period:
 • 1 mån
 • 1 år
 • 3 år
 • 5 år
 • 10 år
 • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen