Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Fondplaceringar som gåva eller åt barn?

Frågor & svar    |     7.2.2023   

Hur kan jag ge fondandelar i gåva? Kan man fondspara åt sina gudbarn? Hur placera barnets egna pengar i fonder?

Fondandelar som gåva?

Fondandelar är en fiffig gåva: det är sannolikt att gåvans värde stiger efter att den givits.

Andelar i Seligson & Co-fonder kan ges som gåva till en mottagare som har öppnat ett kundförhållande hos oss. Att öppna ett kundförhållande (åt sig själv eller sitt minderåriga barn) sker enkelt på vår internet-sida.

Det finns två sätt att ge en fondgåva:

1) Gåvoteckningen betalas i pengar

  • Summan som skänks (min. 10 €) betalas in på den valda fondens bankkonto.
  • I betalningens referensfält används gåvomottagarens kundspecifika teckningsreferens. Teckningsreferensen hittas i gåvomottagarens Min portfölj-tjänst under Kunduppgifter och Teckningsreferens.

2) Existerande fondandelar ges direkt från gåvogivarens egen portfölj

  • Ett gåvobrev, där det noga anges vilka andelar som ges och åt vem, skickas till vår kundtjänst. Eftersom gåvobrevet innehåller personuppgifter ber vi att ni sänder det via meddelandefunktionen i Min portfölj-tjänsten.
  • Gåvobrevet bör vara daterat och undertecknat av både givaren och mottagaren (av dennes vårdnadshavare, ifall mottagaren är minderårig).
  • Skicka gåvobrevet till oss så snart som möjligt men senast en månad efter att gåvobrevet är undertecknat.

Skatteföljder av gåvor

Ifall en gåvogivare ger gåvor för mindre än 5 000 euro per år till en mottagare, uppbärs ingen gåvoskatt i Finland.

I gåvobrevet kan det vara bra att nämna om gåvan är förskott på arv eller inte. Det kan också vara bra att göra en gåvoskattedeklaration även om gåvan skulle vara skattefri. Mera information samt blanketter finns på Skatteverkets internet-sida. Frågor gällande gåvobeskattningen riktas också lämpligast till beskattaren.

Vid inlösning av ”gamla” fondandelar (se punkt 2 ovan) lönar det sig att notera den sk. ettårsregeln: Säljer man andelar man fått i gåva innan man har ägt dem i ett år, anses anskaffningsutgiften vara gåvogivarens anskaffningsutgift. Ifall minst ett år har förflutit är anskaffningsutgiften det värde gåvan hade då den gavs. Det lönar sig att vara noga med att gåvans mottagare inte i misstag får skatteföljder för den värdestigning som skedde före gåvan gavs.

Att sköta placeringarna

Enligt lag sköts en minderårig persons placeringar av vårdnadshavarna tillsammans. Fondandelar registrerade i barnets namn är barnets egendom och vårdnadshavarna bör enligt lagen bevaka barnets rättigheter och främja dennes bästa.

Om de vill kan vårdnadshavarna gemensamt besluta att en av dem, eller t.ex. farmor eller gudfar, sköter placeringarna i praktiken. För detta krävs dock en fullmakt. Oberoende av om en fullmakt har getts har vårdnadshavarna ändå både rätten och ansvaret att sköta barnets ärenden.

Barnets egendom bör förbli i barnets namn och inte blandas med andras egendom. Från barnets bankkonto går det alltså bara att betala teckningar åt barnet själv, inte t.ex. till föräldrar eller syskon. Då barnets bruttotillgångar överskrider 20 000 euro bör man i Finland meddela detta till magistraten.

Som vuxen sköter man sina placeringar själv eller ger en annan fullmakt att sköta dem. Då barnet blir myndigt bestämmer det själv över sin egendom. Om hen vill kan hen ge en fullmakt t.ex. till sin förälder att sköta placeringarna även framöver. Det är lätt att ge en fullmakt i Min portfölj-tjänsten under Kunduppgifter och Fullmakter.

(Ifall man vill ge en gåva, men ändå själv bestämma när mottagaren får rätten att bestämma över egendomen, är det bäst att göra teckningen i eget namn och sedan ge gåvan senare, alltså enligt punkt 2 ovan.)

Seligson & Co kundtjänst