Frågor & svar  keyboard_arrow_down

Dividenderna i fonden?

Frågor & svar    |     18.10.2013   

Hur ser man att indexfonden har fått dividender? Tillväxtandelarnas värde höjs väl av dividenderna, men hur fungerar detta i praktiken? Kan jag följa med dividendernas betalning i Min portfölj-tjänsten?

Dividenderna räknas med i fondens tillgångar som fordringar då dividenden ”lossnar”, pengarna kommer till fonden sedan senare på ”utbetalningsdagen”. Detta räknesätt beror på att aktiens kurs oftast sjunker med motsvarande summa som den dividend som betalas ut, eftersom företagets tillgångar minskar med denna summa.

(Exempel: företaget, vars aktiekurs är 1,60€, bestämmer sig för att dela ut en dividend på 0,10€/aktie. Detta betyder att när dividenden ”lossnar” sjunker företagets aktiekurs – förutsatt att ingenting annat påverkar aktiens kurs – med 0,10€ till 1,50€.)

Dividenderna höjer alltså fondandelens värde, men kursdykningen som deras lossnande innebär sänker å sin sida andelens värde. Samma sak händer ju om man äger aktien direkt: normalt sjunker värdet på de ägda aktierna då dividenden lossnar (förutsatt att ingenting annat på marknaden påverkar aktiens värde) och dividenden som motsvarar kursfallet betalas så småningom in på ägarens konto i reda pengar.

Som indexfondsägare sköts en del av processen automatiskt: de utbetalda dividenderna placeras genast på nytt på marknaden av portföljförvaltaren enligt indexet. Detta gör det lätt att följa den placeringsplan man har valt. Äger man värdepapper direkt är man tvungen att sköta omplaceringen av utbetalda avkastningar själv.

För tillväxtandelarnas (i Seligson & Co-fonderna A-andelar) del placeras dividenderna om oupphörligt, de betalas alltså inte ut till fondandelsägarna årligen. Därför får finländska placerare i tillväxtandelar inga skatteföljder då dividenderna kommer in, utan först då placeraren löser in sina andelar.

På avkastningsandelar (B-andelar i våra fonder) betalas däremot årligen ut en summa som ungefär motsvarar dividendavkastningen. Denna avkastning sänker andelens värde med motsvarande belopp. Utdelningen av avkastningen sker vanligtvis i mars eller april, förutom för OMX Helsingfors 25 börshandlade fond, vars utdelning sker i månadsskiftet maj/juni. Närmare information om utdelningen finns i varje fonds stadgar. Vår kundservice ger gärna ytterligare information gällande valet mellan tillväxt- och avkastningsandelar.

Utbetalningen av dividender till fonden går inte att se i Min portfölj. Den exakta tidtabellen för dividendernas utbetalning publicerar vi i själva verket inte i någon rapport alls, men i fondernas årsberättelser (tillgängliga på finska på vår webbsida) publiceras summan av varje fonds influtna dividender under året.

Då man tänker på dividender är det bra att hålla på minnet ”tvåfickorslogiken” de präglas av. Dividenderna regnar ju inte som manna från himlen, utan de är helt enkelt ett sätt att flytta ägarnas egendom från det ägda bolagets balansräkning till ägarnas egna balansräkningar.

Seligson & Co kundtjänst