Aktuellt  keyboard_arrow_down

Förändringar i fonderna LoklaTapiola Tillväxt ESG och LokalTapiola Konsument ESG den 16 maj 2024

Aktuellt   |     4.4.2024   

Till andelsägarna i fonderna LokalTapiola Tillväxt ESG och LokalTapiola Konsument ESG

Den 16 maj 2024 kommer följande förändringar att ske i de fonder som nämns nedan:

  • Stadgarna för Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt ESG förändras. Fondens nya namn är LokalTapiola Framtid och dess investeringspolitik preciseras.
  • Placeringsfond LokalTapiola Konsument ESG fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Framtid.

Den 14.3.2024 godkände Finansinspektionen stadgeändringen, fusionsplanen och beviljade verkställighetstillstånd för fondfusionen. Stadgeändringen och fusionen träder i kraft den 16 maj 2024.

Förändringarna kräver i princip inte några åtgärder av andelsägarna. Närmare information om stadgeändringen och fusionen och dess effekter för andelsägarna kommer skriftligen att skickas till fondernas andelsägare.

 

1) Stadgeändring: Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt ESG blir Placeringsfond LokalTapiola Framtid

Namnet och investeringspolitiken för Placeringsfond LokalTapiola Tillväxt ESG förändras. Fondens nya namn är Placeringsfond LokalTapiola Framtid. Fonden investerar sina tillgångar globalt, huvudsakligen i aktier och aktiebundna instrument i bolag som förväntas dra nytta av de tillväxttrender som digitalisering och tekniska innovationer samt förändringar i konsumentbeteendet medför. Fondens investeringar fokuserar på Europa och USA. Fondens tillgångar diversifieras enligt lagen om placeringsfonder och dessa stadgar. Fondens mål är också att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

De nya stadgarna kan laddas ner här (pdf) eller kan beställas från kundtjänst, där du också får mer information vid behov:

  • Seligson & Co:s kundtjänst ‎ eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar 9–17).
  • LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placering 09-453 8500 (vardagar kl. 9–17)

 

2) Fusion: Placeringsfond LokalTapiola Konsument ESG fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Framtid

Fusionens bakgrund, skäl och effekter för aktieägarna

Stadgeändringen och fusionen är en del av utvecklingen av fondsortimentet, som syftar till att reagera på förändringen i verksamhetsmiljön och göra det möjligt för andelsägarna att dra nytta av de rådande megatrenderna. Dessutom effektiverar fusionen användningen av resurser och är därför i kundens intresse. Kapitalförvaltningen av fonden som fusioneras och den mottagande fonden handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och fonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp. Fusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skatteskyldiga i Finland och påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavets längd.

LokalTapiola Framtid investeringspolitik använder sig av rådande megatrender i större utsträckning än LokalTapiola Konsument ESG. Fusionen påverkar inte fondens förvaltningsarvode och LokalTapiola Framtid  fondens mål är också att främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Fondens faktablad som träder i kraft den 16 maj 2024 finns här (pdf)

Effekterna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola Framtid:

För fondandelsägarna i fonden LokalTapiola Framtid innebär fusionen en ökning av fondens kapital och en ökning av antalet fondandelsägare. Fusionen har ingen inverkan på risknivån för fonden LokalTapiola Framtid. I samband med fusionen sammanslås de upplupna intäkterna och övriga balansposterna för fonden LokalTapiola Konsument ESG med upplupna intäkter och motsvarande balansposter för fonden LokalTapiola Framtid.

Effekterna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola Konsument ESG:

I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Konsument ESG mot andelar i fonden LokalTapiola Framtid i förhållande till innehavet senast bankdagen efter fusionsdagen. I fusionen får andelsägarna i fonden LokalTapiola Konsument ESG andelar i fonden LokalTapiola Framtid till ett belopp i euro som motsvarar värdet av deras innehav. Bytesförhållandet beräknas enligt fondandelsvärdena på värdeberäkningsdagen den 16 maj 2024. Likviditetsersättning betalas inte. Tillgångarna och ansvaren för fonden LokalTapiola Konsument ESG överförs till fonden LokalTapiola Framtid. Fonden LokalTapiola Konsument ESG upplöses och upphör att existera.

Inlösen före fusionen och mer information

Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna. Andelsägare som inte accepterar fusionen har rätt att lösa in (sälja) sina fondandelar före fusionen genom att ge inlösenuppdraget senast den 16 maj 2024 före kl. 15.00. Ingen inlösenavgift debiteras för inlösen, men eventuell försäljningsvinst eller -förlust realiseras i beskattningen. Det tillkommer inte heller någon inlösenavgift för inlösen av fonden efter fusionen.

Andelarna kan lösas in i tjänsten hos det bolag där fondandelarna ursprungligen tecknades:

  • LokalTapiola: lahitapiola.fi/sv/person/sparande-och-placering/fonder-och-placeringsportfoljer/ eller genom att ringa LokalTapiolas kundtjänst för placering på 09 453 8500 (mån-fre kl. 9–17).
  • Seligson & Co Fondbolag: seligson.fi eller genom att ringa Seligson & Co Kundtjänst 09 6817 8200.

Faktabladet som träder i kraft den 16 maj 2024, fondprospektet, fondens stadgar och information om fondens hållbarhet med avseende på fonden LokalTapiola Framtid finns tillgängliga på LokalTapiolas webbplats på lahitapiola.fi/sv/person/sparande-och-placering/fonder-och-placeringsportfoljer/ eller på fondbolagets webbplats seligson.fi. Vi rekommenderar att du bekantar dig med ovan nämnda material. På webbplatsen finns även halvårs- och årsberättelserna för samtliga fonder.

Fondernas förvaringsinstitut har utfört den kontroll av fusionsuppgifterna som krävs enligt lagen om placeringsfonder och utfärdat ett yttrande om kontrollen. Revisorns yttrande om fusionen finns tillgängligt efter fusionsdatumet från Seligson & Co Fondbolag på adressen Skillnadsgatan 1–3, Helsingfors eller ‎.

Mer information om ändringarna finns här: Till andelsägarna i fonderna LokalTapiola Tillväxt ESG och LokalTapiola Konsument ESG (pdf)

 

Seligson & Co Fondbolag Abp


Biliga:

LokalTapiola Tillväxt ESG nya stadgar som träder i kraft den 16 maj 2024 (pdf)

LokalTapiola Framtid faktablad som träder i kraft den 16 maj 2024 (pdf)

Kundbrev: Till andelsägarna i fonderna LokalTapiola Tillväxt ESG och LokalTapiola Konsument ESG (pdf)