Dödsbo som fondkund  keyboard_arrow_down

Dödsbo som fondkund

Också ett dödsbo kan bli fondkund. Likaså fortsätter ett existerande kundförhållande ifall kunden dör fram till arvsskiftet som dödsboets kundförhållande. Här under har vi samlat några praktiska råd angående dessa typer av kundförhållanden.

 

Vid dödsfall:

● De anhöriga bör gärna informera vår kundtjänst om dödsfall snarast möjligt, så att kundinformationen kan uppdateras.

● Då en kund dör, blir dennes egendom dödsboets egendom. Bodelägarna bestämmer gemensamt om dödsboets ärenden.

● Var och en av bodelägarna har ensam rätt att få sådan information som krävs för bouppteckningen, alltså i praktiken en portföljrapport med dödsdagens information.

● En bodelägare kan uppvisa sin rätt genom att leverera en kopia på ett ämbetsbetyg av vilket bodelägarskapet framgår. En bodelägare kan även ge fullmakt åt en annan person. Ifall ett ämbetsbetyg inte ännu har skaffats, kontrollerar vi kundens dödsdatum från Befolkningsregistercentralen och skickar den för bouppteckningen nödvändiga portföljrapporten till den avlidnes hemadress.

● Då bouppteckningen är gjord, behöver vi en kopia på bouppteckningsdokumentet. Ifall detta har registrerats hos magistraten eller av en domstol, är det en officiell delägarförteckning. Ifall inte, behöver vi dessutom kopior på den avlidnes ämbetsbetyg från 15 års ålder fram tills dödsdatumet.

● Vidare behöver vi information om alla bodelägarna: namn, personbeteckning, adress, beskattningsland, medborgarskap (och eventuellt dubbelt medborgarskap) samt information om eventuell politisk utsatthet (viktig offentlig funktion). Ifall någon av delägarna, eller en utomstående person, ges fullmakt att ensam sköta dödsboets ärenden, behövs även en kopia på fullmakten samt en vidimerad kopia på den befullmäktigades identitetsbevis. Om ingen fullmakt ges, behövs vidimerade kopior på alla bodelägarnas identitetsbevis.

● Ifall följande dokument existerar, bör kopior av dessa levereras till Seligson & Co Fondbolag:
– testamente
– tillkännagivande och godkännande av testamente
– äktenskapsförord
– bouppteckningsinstrument, avvittringsinstrument och arvskifteshandling med bilagor efter den avlidnes make eller maka
– handling om arvsavsägelse samt ämbetsintyg från 15 års ålder av personen som avsäger sig arvet

Alla ovannämnda dokument kan levereras till oss personligen, per post eller skannade per e-post.

 

Nytt kundförhållande åt dödsbo:

● Förutom en ifylld och undertecknad kunduppgiftsblankett behövs kopior på följande dokument från dödsboet som påbörjar ett kundförhållande:
– bouppteckningen och dess eventuella bilagor
– ifall bouppteckningen inte har registrerats hos magistraten, den avlidnes ämbetsbetyg från 15 års ålder fram tills dödsdatumet
– eventuell fullmakt att sköta dödsboets ärenden
– information om alla bodelägarna: namn, personbeteckning, adress, beskattningsland, medborgarskap (och eventuellt dubbelt medborgarskap) samt information om eventuell politisk utsatthet (viktig offentlig funktion)
– vidimerad kopia på den befullmäktigades identitetsbevis, eller om ingen fullmakt ges, vidimerade kopior på alla bodelägarnas identitetsbevis

 

Arvsskifte:

● För att kunna flytta över fondandelar från dödsboet till arvingarna behöver vi en kopia på det lagkraftiga avvittringsinstrumentet. Detta används som grund för att registrera fondandelarna i arvingarnas portföljer. Arvingarna bör öppna sina egna kundförhållanden hos Fondbolaget innan fondandelar kan registreras för dem (ifall dessa inte är kunder sedan tidigare).

 

Vår kundtjänst ger vid behov ytterligare information gällande kundärenden för dödsbon.