LokalTapiola Blandfonder - USA Klimatindex  

LokalTapiola USA Klimatindex

Fonden är en indexfond som investerar sina tillgångar i stora bolags aktier i USA. Fondens mål är att ge investerarna en totalavkastning som motsvarar avkastningen på fondens jämförelseindex, med beaktande av fondens kostnader. Fonden strävar efter att, på det sätt som avses i lagen om placeringsfonder, efterbilda indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select. När fonden följer indexet har den som mål att investera hållbart genom att minska koldioxidutsläppen via sina investeringsobjekt enligt artikel 9, punkt 3, i EU-förordningen 2019/2088. Investeringar görs i bolag vilka inte förväntas orsaka betydande skada för faktorer i anknytning till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningssed (ESG).

Mera information om fonden I LokalTapiolas nättjänst.

Fondens arvoden
Förvaltningsavgift: 0,32 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader. De löpande kostnaderna rapporteras i publikationerna.


Instruktioner för teckning och inlösning

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Fondens bankkonton är:

NordeaNDEAFIHH FI34 1805 3000 0189 10
OPOKOYFIHHFI25 5000 0120 3984 08

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under "Kunduppgifter".

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas teckningen till samma dags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 15, bekräftas inlösningen till samma dags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Datum för publicering: 30.12.2022 (uppdaterad 11.5.2023)
LEI-kod: 743700F5ORNC6L4VV333

Sammanfattning

Indikatorerna som gäller fondens negativa konsekvenser beaktas i analysen portföljförvaltaren gjort av bolagen i investeringsuniversumet (parent index) och i analysen identifieras eventuella bolag som orsakar avsevärda negativa konsekvenser. De mest avsevärda huvudsakliga negativa konsekvenserna för fondens del är klimatuppvärmning, ökade utsläpp, svag energieffektivitet, miljöförseelser, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption.

Vad gäller kritiska branscher (energi, material/basindustri, offentliga tjänster, flygtrafik, fartygstrafik, avfallshantering) utesluts ur indexet som fonden följer 5 % av de som har mest negativa konsekvenser utgående från koldioxidintensiteten om det inte anses att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa utsläppen. Ur universum utesluts även 1 % av de som anses ha mest negativa konsekvenser vad gäller absoluta koldioxidutsläpp.

Fondens hållbara investeringsmål är att positivt påverka minskning av koldioxidutsläpp och begränsning av klimatförändring enligt klimatavtalet från Paris. Målet uppnås genom att följa indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select. Indexet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris vilka fastställs i EU:s referensvärdesförordning (2016/1011).

Fondens hållbara investeringsstrategi är följande:

Minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 50 % jämfört med det allmänna marknadsindexet (parent index). Årsminskningen av koldioxidintensiteten ska vara i genomsnitt 7 % p.a. I portföljen görs uteslutningar på grundnivå såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer samt aktivitetsgrundade uteslutningar såsom koldioxid- (högst 5 % av omsättningen), olje- och gasbolag (högst 10 % av omsättningen). Vikten för kritiska branscher (high climate impact) ska vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med utsläppsmål (Science-Based Targets) har övervikt i portföljen. Bolag som har en liten koldioxidrisk och som producerar gröna lösningar (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet) har övervikt i portföljen. I samband med uppdateringen i december och juni utesluts ur indexet dessutom bolag som finns på LokalTapiola Kapitalförvaltnings lista för uteslutning.

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i bruk om tillräckligt omfattande och kvalitativ data finns att tillgå.

Uppnåendet av det hållbara investeringsmålet mäts enligt mängden CO2-utsläpp från bolagen i portföljen. Portföljens sammanräknade utsläpp minskas i enlighet med utsläppsmålen i jämförelseindexet som följer Paris klimatavtal.

Vid mätandet av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser (till exempel MSCI, Upright Project). Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på data genom att ta kontakt med placeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja ibruktagandet av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras offentlig data vid möten med placeringsobjekten och med hjälp av data som fåtts i samband med processer för inverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om placeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av placeringsobjekten.

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. På portföljförvaltarnas möten fattas beslut om köp och försäljningar som portföljförvaltaren, som svarar för portföljen, förverkligar i praktiken.

Information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning (https://public.egate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/125138/). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet positivt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan avkastning och risk för investeringarna.

Fonden följer indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select.

Inga betydande negativa konsekvenser för hållbart investeringsmål

Indikatorerna som gäller negativa konsekvenser beaktas i analysen portföljförvaltaren gjort av bolagen i investeringsuniversumet (parent index) och i analysen identifieras eventuella bolag som orsakar avsevärda negativa konsekvenser. De mest avsevärda huvudsakliga negativa konsekvenserna för fondens del är klimatuppvärmning, ökade utsläpp, svag energieffektivitet, miljöförseelser, förseelser mot arbetsrättigheter och mänskliga rättigheter samt korruption.

Vad gäller kritiska branscher (energi, material/basindustri, offentliga tjänster, flygtrafik, fartygstrafik, avfallshantering) utesluts ur indexet som fonden följer 5 % av de som har mest negativa konsekvenser utgående från koldioxidintensiteten om det inte anses att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa utsläppen. Ur universum utesluts även 1 % av de som anses ha mest negativa konsekvenser vad gäller absoluta koldioxidutsläpp.

Ur universum tas bort även de bolag vilka misstänks för allvarliga miljöförseelser och vilka inte vidtagit tillräckliga avhjälpande åtgärder. Bolagen genomgår en noggrannare analys som omfattar en granskning av ett stort antal indikatorer som beskriver negativa konsekvenser i relation till kontrollgruppen. Utgående från analysen utesluts bolag som orsakar betydande negativa konsekvenser ur indexets universum.

Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner.

Finansiella produktens hållbara investeringsmål

Fondens hållbara investeringsmål är att ha en positiv inverkan vad gäller att minska koldioxidutsläppen och begränsa klimatförändringen enligt klimatavtalet från Paris. Målet uppnås genom att följa indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select. Indexet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris som bestämts i EU:s förordning om referensvärden (2016/1011).

Investeringsstrategi

Minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 50 % jämfört med det allmänna marknadsindexet (parent index). Den årliga minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 7 % p.a. i genomsnitt. På portföljen tillämpas uteslutningar på grundläggande nivå såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer samt på aktiviteten grundade uteslutningar såsom kol- (högst 5 % av omsättningen), olje- och gasbolag (högst 10 % av omsättningen). Vikten av kritiska branscher (high climate impact) måste vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med utsläppsmål är i övervikt i portföljen (Science Based Targets). Bolag med liten koldioxidrisk och gröna lösningar är i övervikt i portföljen (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet). I samband med uppdateringen i december och juni utesluts ur indexet dessutom bolag som finns på LokalTapiola Kapitalförvaltnings lista för uteslutning.

Med ovan nämnda begränsningar samt med den företagsspecifika analysen om förverkligandet av god förvaltningssed strävar man efter att säkerställa att företagen som är investeringsobjekt iakttar god förvaltningssed. Investeringsobjekten förutsätts iaktta internationellt erkänd praxis för god förvaltningssed, som bland annat fastställs med internationella konventioner som styr företagsverksamheten och samhället såsom FN:s Global Compact samt lokala förvaltningskoder. Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet samt genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner. I identifieringen av investeringsobjekten som iakttar praxis för god förvaltningssed används tjänsteleverantörernas Governance-analyser och -mätare som en del av den egna hållbarhetsanalysen. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption.

Investeringarnas andel

Rahaston sijoitusten osuus

#1 Hållbar täcker investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.

#2 Inte hållbar inkluderar investeringar vilka inte uppfyller de krav som ställts på hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen hållbara investeringar är 90 %, varav alla är investeringar som främjar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Andelen icke-hållbara investeringar är 10 %.

Målen för fondens hållbara investeringar är begränsning av och anpassning till klimatförändringen. De hållbara investeringar som delvis görs i fonden uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) för begränsning av och/eller anpassning till klimatförändringen. Fonden investerar även i andra verksamheter än hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s Taxonomiförordning, eftersom man i taxonomiförordningen tillsvidare endast har uppgjort kriterier för hållbarhet för en liten del av de ekonomiska verksamheterna. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Fonden kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

Uppföljning av hållbart investeringsmål

Utvecklingen av indikatorerna som beskriver hur den finansiella produktens hållbara investeringsmål uppnås följs upp i samband med hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten samt verkställandet av fondens hållbarhetsrapportering. Nya mätare som följs upp kan tas i användning om tillräckligt omfattande och kvalitativa uppgifter finns att tillgå.

Metoder

Uppnåendet av det hållbara investeringsmålet mäts enligt mängden CO2-utsläpp från bolagen i portföljen. De sammanlagda utsläppen för portföljen minskas enligt utsläppsmålen för jämförelseindexet som följer klimatavtalet från Paris.

Tillräckligt förverkligande av god förvaltningssed bedöms genom att i verksamheten för investeringsobjekten följa förverkligandet av eller brytandet mot normer som fastställs i internationella konventioner. Ur investeringsuniversumet utesluts bolag som brutit mot internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö eller korruption. I uppföljningen används som indikator antalet normförseelser som portföljbolagen haft.

Informationskällör och behandling av data

Vid mätandet av det hållbara investeringsmålet använder vi i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser (till exempel MSCI, Upright Project). Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. "rådata" vi får från olika datakällor i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar vilket betyder att officiella uppgifter är fakultativa för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom omfattningen på uppgifterna genom att ta kontakt med investeringsobjekten och be om rapporter över väsentliga hållbarhetsindikatorer och -skador. Vi strävar efter att främja användningen av standardiserade indikatorer bland annat genom att understöda rapporteringsinitiativ såsom TCFD. Dessutom kompletteras officiella uppgifter vid möten med investeringsobjekten och med hjälp av uppgifter som fåtts i samband med processer för påverkan samt med hjälp av portföljförvaltarnas kännedom om investeringsobjekt och branscher vilken används vid hållbarhetsanalysen av investeringsobjekten. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab följer en systematisk investeringsprocess vars mål är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Beslut om köp och försäljning tas på portföljförvaltarnas möten och dessa verkställs av portföljförvaltaren som ansvarar för portföljen. När investeringsobjektet är en fondandel, fyller portföljförvaltaren i ett formulär om mottagarfondens basuppgifter och skickar den, tillsammans med broschyren över mottagarfonden och RFP-formuläret (bakgrunds- och basuppgifter) om utomstående aktörers fonder till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riskhanteringsfunktion, som godkänner investeringsobjektet. Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen i mottagarfonden är enligt fondens stadgar.

Policyn för påverkan

Information om LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s riktlinjer för påverkan finns i principerna för ägarstyrning (https://public.egate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/125138/). Våra viktigaste verksamhetssätt för aktivt ägarskap är möten med bolagets ledning, deltagandet på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare. Vi tror att vi genom aktivt ägarskap och konstruktiva diskussioner med investeringsobjekten kan påverka företagens verksamhet på ett positivt sätt och därigenom också främja ett bättre förhållande mellan investeringarnas avkastning och risk på lång sikt. Vi påverkar företagen inom ramarna för våra resurser. Vi prioriterar våra påverkanfall och väljer det lämpligaste sättet att påverka främst enligt investeringens storlek och betydelse, hur väsentlig den företagsspecifika hållbarhetsfaktorn är, hur systemiskt betydande hållbarhetstemat är (till exempel klimatförändring, naturens mångfald, mänskliga rättigheter) och hur sannolikt det är att påverkan lyckas. Vi följer hur investeringsobjekten i sin verksamhet iakttar eller bryter normerna som bestämts i internationella konventioner. Vi investerar inte i investeringsobjekt som bryter mot normerna. Vi tar kontakt med investeringsobjekten som finns på tjänsteleverantörens ”övervakningslista” för att utreda oklarheter. Om vi identifierar en eventuell hållbarhetsrelaterad oklarhet eller brist hos investeringsobjektet, kontaktar vid behov investeringsobjektet och uppdaterar vår hållbarhets- och investeringsanalys enligt den nya uppgiften.

Uppnående av hållbart investeringsmål

Fonden följer indexet Morningstar US Large Cap Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select.

Indexet iakttar följande begränsningar och vikter i förhållande till det allmänna marknadsindexet.

Minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 50 % jämfört med det allmänna marknadsindexet (parent index). Den årliga minskningen av koldioxidintensiteten ska vara minst 7 % p.a. i genomsnitt. På indexets tillämpas uteslutningar på grundläggande nivå såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer samt på aktiviteten grundade uteslutningar såsom kol- (högst 5 % av omsättningen), olje- och gasbolag (högst 10 % av omsättningen). Vikten av kritiska branscher (high climate impact) måste vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med utsläppsmål är i övervikt i indexet (Science Based Targets). Bolag med liten koldioxidrisk och gröna lösningar är i övervikt i indexet (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet). I samband med indexuppdateringen i december och juni utesluts ur indexet dessutom bolag som finns på LokalTapiola Kapitalförvaltnings lista för uteslutning.

Referensvärdet uppfyller minimikraven enligt klimatavtalet från Paris som bestämts i EU:s förordning om referensvärden (2016/1011).

Länk till adressen där metoderna för räknandet av referensvärden finns: https://indexes.morningstar.com/our-indexes/details/morningstar-us-large-cap-target-market-exposure-paris-aligned-benchmark-select-FS0000HX8I?currency=USD&variant=TR&tab=overview


Värdeutveckling 28.09.2023:
Tillväxt (A) Avkastning (B) 1 dag 1 mån 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
21,221 € 0,000 € 0,13 % -2,51 % 10,42 % 49,72 % 81,87 % - - -
Period:
  • 1 mån
  • 1 år
  • 3 år
  • 5 år
  • 10 år
  • max

 

Jämför med andra fonder i fondvärdestabellen