Aktuellt  keyboard_arrow_down

MEDDELANDE OM LIKVIDATION AV PLACERINGSFONDEN

Aktuellt   |     13.12.2023   

Den 8 december 2023 beslutade Seligson & Co Fondbolags styrelse att likvidera fonden Russian Prosperity Fund Euro, eftersom det fortfarande inte finns några utsikter till när andelarna i mottagarfonen skulle kunna realiseras och eftersom mottagarfonden har bokfört värdet på de ryska aktier den äger som noll. Vi sänder meddelande till alla andelsägare via post.

Russian Prosperity Fund Euro är en matarfond som investerar sina tillgångar i andelar av fonden Russian Prosperity (Luxemburg). Mottagarfonden stängdes den 28 februari 2022 och har inte öppnats sedan dess. Även fonden Russian Prosperity Fund Euro har varit stängd sedan den 28 februari 2022. För fonden har inget förvaltningsarvodet debiterats sedan stängningen.

I praktiken innebär likvidationen av fonden Russian Prosperity Fund Euro följande:

 • Fondens tillgångar fördelas till andelsägarna. Fonden är en så kallad matarfond som innehåller kontanta medel och andelar i mottagarfonden Russian Prosperity (Luxemburg). Kontantandelen motsvarar cirka 2,5 euro per fondandel.
 • I den första fasen av likvidationen kommer fondens kontanta medel att delas ut till andelsägarna så att endast en minimiandel kontanta medel lämnas kvar i fonden. Detta förverkligas genom att 98% av andelarna löses in den 29 december 2023. De inlösta medlen betalas ut från fondens konto den 2 januari 2024 till de kunder vars kunduppgifter är aktuella.
  • Om dina kunduppgifter är föråldrade betalas medlen ut till fondbolagets kontot för kundmedel tills kunduppgifterna har uppdaterats. Du kan kontrollera behovet av uppdatering i vår Min portfölj-tjänsten, där en eventuell begäran om uppdatering visas genast efter att du loggat in. Du kan också uppdatera uppgifterna i Min portfölj-tjänsten vid Kunduppgifter och Uppdatering av kunduppgifter.
   Du kan logga in på Min portfölj-tjänsten via vår internetsidan på www.seligson.fi.
  • Ifall uppdateringen av kunduppgifterna inte lyckas via Min portfölj-tjänsten så var i kontakt med vår kundtjänst.
 • Fondbolaget skickar en bekräftelse på inlösen till andelsägarna i Min portfölj-tjänsten och meddelar om överlåtelsen till Skatteförvaltningen.
 • Andelarna i mottagarfonden som ägs av Russian Prosperity Fund Euro förblir i fondens namn även efter likvidationen. Om andelar i mottagarfonden senare kan realiseras betalas de erhållna medlen ut till andelsägarna i proportion till innehaven med eventuella kostnader avdragna.

Inga nya tecknings- eller inlösenuppdrag har mottagits i fonden efter den 31 december 2022. Till följd av likvidationsbeslutet annulleras alla inlösenuppdrag som mottagits tidigare. Över likvidationen upprättar fondbolaget en slutredovisning som publiceras på fondbolagets internetsidan www.seligson.fi.

Vi informerar om statusen för de återstående andelarna i mottagarfonden på www.seligson.fi.

Vi svarar gärna på ytterligare frågor i kommunikationsfunktionen i Min portfölj-tjänsten, ‎ eller 09 6817 8200.