Arvoden  keyboard_arrow_down

Arvoden

– uppdaterad 1.9.2018

De av Seligson & Co Fondbolag debiterade förvaltningsavgifterna samt de aktivt förvaltade fondernas avkastningsbundna provisioner visas i tabellen nedan.

De debiteras av fonden (alltså inte skilt av varje placerare) och beaktas i fondandelarnas dagliga värde.

I en del fonder finns också avgifter som debiteras av placeraren vid en teckning eller inlösning. Dessa kan indelas i

  • handelsavgifter vid teckningar och inlösningar som betalas till fonden, och alltså kommer alla fondens andelsägare till godo
  • eventuella tecknings- och inlösningsavgifter som betalas till fondbolaget

 

1.1. AKTIEINDEXFONDERNA förvaltningsavgift
Finland Indexfond 0,45 % per år
Europa Indexfond 0,44 % per år
Asien Indexfond 0,43 % per år
Nord-Amerika Indexfond 0,42 % per år
För dessa aktieindexfonder:
Handelsavgift vid teckningar: • 0,10 %
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,10 %, om placeringstiden ≥ 180 dagar
• 0,50 %, om placeringstiden < 180 dagar
OMX Helsinki 25 börshandlad fond Högst 0,18 % per år, enligt fondens storlek (se fondens presentationssida).
Handelsavgift: de avgifter värdepappersförmedlaren uppbär, notera också skillnaden mellan köp- och säljnoteringarna (spread)
Andelar i en börsnoterad fond köps och säljs på börsen, via värdepappersförmedlare. Förvaltningsavgiften omfattar också arvodet för förvaringen, till skillnad från de andra fonderna.

1.2. DE ANDRA PASSIVA AKTIEFONDERNA
  förvaltningsavgift
Global Top 25 Brands 0,59 % per år
Global Top 25 Pharmaceuticals 0,59 % per år
Global Top 25-fonderna:
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,50 %, om placeringstiden < 180 dagar
• ingen, om placeringstiden ≥ 180 dagar
förvaltningsavgift
Emerging Markets 0,34 % per år
Inlösningsavgift: • 1,00 %, om placeringstiden < 180 dagar
• 0,50 %, om placeringstiden ≥ 180 dagar och < 360 dagar
• ingen, om placeringstiden ≥ 360 dagar
Fonden placerar i andra fonder, vilka har sina egna avgifter. Förvaltningsavgifterna för fonden och de fonder den placerar i omfattas av årliga avgifter-värdet, som publiceras på fondens nyckeltalssida.

1.3. DE AKTIVT FÖRVALTADE AKTIEFONDERNA
  förvaltningsavgift
Phoebus 0,74 % per år
Handelsavgift vid inlösningar: • 1,00 %, om placeringstiden < 360 dagar
• ingen, om placeringstiden ≥ 360 dagar
Avkastningsbunden provision: 20 % av den totala avkastningen som överstiger jämförelseindex avkastning beräknad som den genomsnittliga geometriska årsavkastningen (ränta på ränta) för det pågående och de två föregående hela kalenderåren. Den avkastningsbundna provisionen kan varken överstiga 3 % av fondens medelvärde eller vara negativ.
förvaltningsavgift
Phoenix 1,09 % per år
Avkastningsbunden provision: som Phoebus
förvaltningsavgift
Russian Prosperity Fund Euro 1,20 % per år
Teckningsavgift beroende på teckningens storlek:
Teckningssumma (€) under 15 000 • 2,50 %
≥ 15 000, men < 75 000 • 2,00 %
≥ 75 000, men < 150 000 • 1,00 %
≥ 150 000  –
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,50 %, om placeringstiden < 180 dagar
Avkastningsbunden provision: 15 % av den totala avkastning som överstiger jämförelseindex avkastning årligen. Den avkastningsbundna provisionen kan varken överstiga 3 % av fondens medelvärde eller vara negativ.
förvaltningsavgift
Tropico LatAm 1,20 % per år
Teckningsavgift beroende på teckningens storlek:
Teckningssumma (€) under 4 999 • 1,00 %
≥ 4 999  –
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,50 %, om placeringstiden < 180 dagar
Avkastningsbunden provision: som Russian Prosperity Fund Euro

1.4. RÄNTEFONDERNA
  förvaltningsavgift
Penningmarknadsfonden 0,18 % per år
Euro-obligation 0,27 % per år
Euro Corporate Bond 0,32 % per år
Euro-obligation och Euro Corporate Bond:
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,2 %, om placeringstiden < 90 dagar
• ingen, om placeringstiden ≥ 90 dagar

1.5. Kapitalförvaltningfonden förvaltningsavgift
Pharos 0,45  % per år
Handelsavgift vid inlösningar: • 0,0 % , om placeringstiden ≥ 180 dagar
• 0,5 %, om placeringstiden < 180 dagar
Avkastningsbunden provision: som Phoebus
Fonden placerar huvudsakligen i andra fonder, vilka har sina egna avgifter. Dessas fasta avgifter kan vara högst 0,85 % per år (totalt alltså 1,20 % per år). Alla fasta avgifter omfattas av årliga avgifter-värdet, som publiceras på fondens nyckeltalssida.

Ett fondbyte är i praktiken en inlösning av andelar från en fond, följd av teckningar i en eller flera andra fonder med de från inlösningen mottagna medlen.


ANDRA SERVICEAVGIFTER
Utbetalning av inlösning som expressöverföring 10 euro
Andelsbevis 25 euro