TIETOSUOJASELOSTE:
YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA
(HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § JA 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Seligson & Co Oyj ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt (Seligson & Co)

Seligson & Co Oyj
Erottajankatu 1-3
00130 Helsinki
Puh. 09-68178200

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisterikokonaisuus, joka koostuu useista eri tietojärjestelmien osarekistereistä, asiakassopimuksista, valtakirjoista ym. asiakirjoista sekä puhelinnauhoista ja sähköpostiviesteistä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sijoitusrahasto- ja sijoituspalvelutoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoito ja hyvä asiakaspalvelu. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, lakiin tai viranomaisten ohjeisiin perustuvien säilytys-, raportointi ja muiden velvoitteiden hoitamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyllä henkilöllä on tai on ollut asiakassuhde, joka koskee esim. rahastoasiakkuutta, varainhoitoa, toimeksiantoa ym. Seligson & Co -konsernin tarjoamaa palvelua. Rekisterissä on myös tietoja mahdollisista tulevista asiakkaista.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä (kaikkia ei sovelleta kaikissa tapauksissa)

1) Henkilöön liittyvät perustiedot
- nimi
- osoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa sekä mahdollinen sopimus- tai palvelukohtainen osoite
- puhelinnumerot, telefax-numerot, sähköpostiosoitteet
- henkilötunnus ja syntymäaika; y-tunnus
- kansalaisuus, asuinmaa, verotusmaa ja kotikunta
- kieli
- asiakastunnus ja salkkutunnukset
- yhteyshenkilö, yhteyshenkilön henkilötunnus tai syntymäaika, yhteystiedot, koulutustaso ja ammatti
- valtuutukset

2) Luokittelutiedot
- asiakkaan luokittelun perusteeksi tietoja sijoituskokemuksesta ja taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista
- hyväksyttävä vastapuoli, ammattimainen sijoittaja tai ei-ammattimainen sijoittaja
- juridinen muoto (virallinen)
- sektori- ja toimialakoodit

3) Henkilön asiointitiedot
- asiakkuuden alkamisaika ja asiakkuuden lopettaneiden Asiakkaiden asiakkuuden päättymispäivä
- yhteyshenkilö Seligson & Co:lla
- tietoja Asiakkaan ja Seligson & Co:n yhteydenpidosta
- tietoja sijoituskokemuksesta, kaupankäyntiaktiivisuudesta
- pankkiyhteystiedot
- tietoja toimeksiannoista ja Seligsonilla hoidossa olevasta varallisuudesta
- lunastusrajoitukset (panttaukset ym.)
- luottotiedot, jos niiden tarkistaminen on asiakkuuden hoitamisessa tarpeellista ja lain mukaan sallittua ja yhtiön arvion mukaan tarpeellista
- mahdollinen yhtiön tiedossa oleva suoramarkkinointikielto

4) Muut tiedot
- Asiakkaan antaman informaation perusteella voidaan tallentaa tietoja Asiakkaan erityistoiveista tai muista asiakassuhteen hoitoon liittyvistä asioista

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään

- rekisteröidyltä itseltään
- Suomen Asiakastieto Oy:ltä
- Väestörekisterikeskuksesta
- viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. kaupparekisteri, verohallinnon rekisterit)

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa

ATK:lle talletetut tiedot
- rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet
- laitteistojen ja tiedostot on suojattu tietoturvajärjestelyin
- kulunvalvonta on järjestetty
- rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan
- ei säännönmukaista tietojen luovutusta tai siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyn pyynnöstä annetaan tieto siitä, kenelle ja mihin rekisteröityä koskevia henkilöluottotietoja on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu, ellei viranomainen ole sitä erityisesti kieltänyt. Pyynnöstä annetaan myös tieto keneltä tai mistä rekisteröityä koskevat tiedot ovat peräisin.

Rekisteröidylle on varattava tilaisuus tutustua omiin tietoihin tai tiedot on annettava pyydettäessä kirjallisesti.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä